To­kion suur­pom­mi­tus

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Sa­maan ai­kaan Sak­san pom­mi­tus­ten kans­sa Eu­roo­pas­sa al­koi­vat myös Ja­pa­nin pom­mi­tuk­set hi­taas­ti ja vaih­te­le­vin tu­lok­sin. Pom­mien pu­dot­ta­mi­sek­si oli toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa tai­tet­ta­va pit­kä len­to­mat­ka, ja Eu­roo­pas­sa käy­tet­tä­vien ko­nei­den toi­min­ta­sä­de ei yl­tä­nyt Ja­pa­nin man­te­reel­le. Kaik­ki muut­tui, kun en­sim­mäi­set B-29 "Su­per­fort­ress"-ko­neet otet­tiin käyt­töön ke­säl­lä 1944 – en­sim­mäi­set 130 ko­net­ta saa­pui­vat In­ti­aan tou­ko­kuus­sa 1944. Ja­pa­nin val­tio, jo­ka si­jait­si nyt mm. Mantšu­rias­sa, Ko­reas­sa ja Thai­maas­sa, oli nyt saa­vu­tet­ta­vis­sa pom­mi­ko­neil­la; Ja­pa­nin saa­ril­le oli sen si­jaan yhä vai­kea yl­tää vä­li­mat­ko­jen vuok­si. Ma­ri­aa­nien val­loi­tus oli sik­si kor­vaa­mat­to­man tär­keä suun­ni­tel­luil­le hyök­käyk­sil­le Ja­pa­nin te­räs- ja il­mai­lu­teol­li­suut­ta vas­taan.

En­sim­mäi­set suu­ret B-29-hyök­käyk­set teh­tiin Thai­maan pää­kau­pun­kiin, Bang­ko­kiin, 5. ke­sä­kuu­ta 1944. Täs­tä ai­na al­ku­vuo­teen 1945 USA:N 20. il­ma-ar­mei­ja toi­mi tu­ki­koh­dis­ta Kii­nas­sa ja In­tias­sa, mut­ta saa­vut­ti vä­hän tu­lok­sia. Ope­raa­tio Mat­ter­horn saa­vut­ti hy­vin vä­hän, ja kun Ja­pa­nin ar­mei­ja val­ta­si usei­ta kii­na­lai­sia len­to­kent­tiä, ope­raa­tios­ta luo­vut­tiin. Ken­raa­li Ar­nold, USAAF:N esi­kun­nan pääl­lik­kö, päät­ti si­joit­taa B-29-ko­nei­ta Ma­ri­aa­neil­le 21. pom­mi­tus­lai­vu­een avuk­si. Lai­vuet­ta joh­ti ken­raa­li Haywood Han­sell, yk­si Eu­roo­pan il­ma­so­dan suun­nit­te­li­jois­ta. En­sim­mäi­nen B-29 las­keu­tui lo­ka­kuus­sa Sai­pa­nil­le, mut­ta yh­dis­tel­mä hi­tai­ta toi­mi­tuk­sia, ja­pa­ni­lais­ten

ko­nei­den väi­jy­tys­hyök­käyk­siä (nii­den tak­tiik­ka oli nyt tör­mä­tä mui­hin len­to­ko­nei­siin) se­kä pit­kiä len­to­mat­ko­ja Ja­pa­nin man­te­reel­le etu­pääs­sä huo­nos­sa sääs­sä te­ki­vät tu­lok­sis­ta jäl­leen vaa­ti­mat­to­mia. En­sim­mäi­sen kol­men kuu­kau­den ai­ka­na tark­kuus­pom­mi­tuk­sis­sa pu­do­tet­tiin vain 1 146 ton­nia pom­me­ja. En­sim­mäi­nen hyök­käys To­kioon teh­tiin 24. mar­ras­kuu­ta 1944, mut­ta sen vai­ku­tuk­set jäi­vät pie­nik­si.

Sur­keat tu­lok­set joh­ti­vat lo­pul­ta sii­hen, et­tä Ar­nold erot­ti Han­sel­lin, jo­ka kor­vat­tiin no­peas­ti pal­jon aggres­sii­vi­sem­mal­la ken­raa­li­ma­ju­ri Cur­tis Le­mayl­la. Hän saa­pui Sai­pa­nil­le tam­mi­kuus­sa 1945. Vain pa­rin vii­kon kes­kin­ker­tais­ten tark­kuus­hyök­käys­ten jäl­keen Le­may väit­ti, et­tä tak­tii­kas­sa oli pe­rus­ta­van­laa­tui­nen vi­ka. Hä­nes­tä oli­si te­hok­kaam­paa käyt­tää uusia pa­lo­pom­me­ja, M-69, suu­ri­na mää­ri­nä ma­ta­lal­ta Ja­pa­nin kau­pun­kien ylä­puo­lel­ta yö­ai­kaan. Tu­li­pa­lot tu­hoai­si­vat var­muu­del­la pai­kal­lis­ta teol­li­suut­ta, mu­ren­tai­si­vat väes­tön tais­te­lu­tah­don ja joh­tai­si­vat eh­kä no­pe­aan an­tau­tu­mi­seen. Hän ei kui­ten­kaan ol­lut var­ma, hy­väk­syi­si­kö Ar­nold tak­tii­kan, jo­ten Le­may suun­nit­te­li ko­keen To­kion pom­mi­tuk­ses­ta maa­lis­kuun 10. päi­vän vas­tai­se­na yö­nä. Yh­teen­sä 334 B-29-pom­mit­ta­jaa läh­ti kol­mes­ta saa­ri­tu­ki­koh­das­ta yli 1 600 ton­nia pom­me­ja mu­ka­naan. 279 niis­tä saa­vut­ti koh­teen.

Ko­neet saa­pui­vat To­kion il­ma­ti­laan ai­kai­sin aa­mul­la 10. maa­lis­kuu­ta ja len­si­vät 1 200–2 800 met­rin kor­keu­des­sa – ne koh­ta­si­vat siel­lä vä­hän tai ei lain­kaan il­ma­tor­jun­taa. Path­fin­der-jou­kot mer­kit­si­vät na­pal­mil­la pom­mi­tet­ta­van alu­een, ja pom­mi­ko­neet pu­dot­ti­vat tap­pa­van las­tin­sa alu­een si­säl­le. Hyök­käys sy­tyt­ti val­tai­san tu­li­myrs­kun, jo­ka polt­ti yli 41 km2 kau­pun­kia ja sur­ma­si yh­des­sä yös­sä noin 100 000 ih­mis­tä. Se on suu­rin yk­sit­täi­ses­sä il­ma­pom­mi­tuk­ses­sa sur­man­sa saa­nei­den ih­mis­ten mää­rä. Mil­joo­na ih­mis­tä jäi ko­dit­to­mik­si, ja nel­jä­so­sa kai­kis­ta asuin­ta­lois­ta tu­hou­tui. Le­mayn jou­kot tu­ho­si­vat seu­raa­van puo­len vuo­den ai­ka­na 58 ja­pa­ni­lais­ta kau­pun­kia ja sur­ma­si­vat yli 500 000 ih­mis­tä. Uusi tak­tiik­ka, suur­pom­mi­tuk­set ma­ta­lal­ta, osoit­tau­tui murs­kaa­van te­hok­kaak­si. Esi­mer­kik­si Ao­mo­rin pom­mi­tus Poh­jois-hons­hul­la yöl­lä en­nen 29. hei­nä­kuu­ta tu­ho­si 88 pro­sent­tia ra­ken­ne­tus­ta alu­ees­ta. Käy­tet­tä­vis­sä oli täs­sä vai­hees­sa yli 3 700 B-29-ko­net­ta; enem­män kuin mil­le Ma­ri­aa­neil­la oli ti­laa. Sii­tä, mis­sä mää­rin kau­pun­ki­pom­mi­tuk­set oli­vat vas­tuus­sa Ja­pa­nin ase­tuo­tan­non ku­tis­tu­mi­ses­ta, kun kaup­pa­lai­vas­ton me­ne­tyk­set ja hyök­käyk­set vies­tin­tä­ase­mil­le oli­vat myös tär­keä te­ki­jä, oli kiis­ta­na­lais­ta, mut­ta pom­mi­tuk­set oli­vat epäi­le­mät­tä mu­ka­na myös si­vii­li­väes­tön mo­raa­lin lu­his­ta­mi­sek­si. Se joh­ti puo­les­taan sii­hen, et­tä Ja­pa­nin joh­ta­jat al­koi­vat ym­mär­tää so­dan ole­van hä­vit­ty ja an­tau­tu­mi­sel­le oli no­peas­ti löy­det­tä­vä hy­väk­syt­tä­vät pe­rus­teet.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.