Jos ne kuo­le­vat, kuo­lem­me me­kin

Tulevaisuuden maapallo - - Maapallo Tänään -

MEHILÄISET

Hyön­tei­set ovat pö­lyt­tä­neet kuk­kia

100 mil­joo­naa vuot­ta. Noin 70 pro­sent­tia maa­ta­lou­des­ta on riip­pu­vai­sia niis­tä. Mut­ta lan­noi­tus- ja tor­jun­ta-ai­neet, eli­nym­pä­ris­tön tu­hou­tu­mi­nen, hai­tal­li­set vie­ras­la­jit ja tau­dit tap­pa­vat maa­il­man me­hi­läi­syh­dys­kun­taa, ja sen seu­rauk­set voi­vat ol­la ka­ta­stro­faa­li­set.

LEPAKOT

Näil­lä ni­säk­käil­lä on tär­keä roo­li ra­vin­non­tuo­tan­nos­sa, var­sin­kin tro­pii­kis­sa. Ne pö­lyt­tä­vät kuk­kia ja le­vit­tä­vät he­del­mien sie­me­niä, li­säk­si ne syö­vät tu­ho­hyön­tei­siä – mi­kä sääs­tää mil­joo­nia dol­la­rei­ta tor­jun­ta-ai­ne­ku­luis­sa. Il­man le­pa­koi­ta meil­lä ei oli­si ba­naa­ne­ja, man­go­ja tai tequi­laa.

KO­RAL­LIT

Ko­ral­li­riut­ta on maapallon run­sain eko­sys­tee­mi. Siel­lä on suun­nat­to­mia bio­lo­gi­sia rik­kauk­sia – ka­lo­ja, nil­viäi­siä, hai­ta, kil­pi­kon­nia, sie­niä, äy­riäi­siä ja mo­nia mui­ta eliöi­tä. Ne suo­jaa­vat ran­to­ja myrs­kyil­tä, suo­dat­ta­vat vet­tä ja va­ras­toi­vat hii­li­diok­si­dia. Ei has­sum­paa, var­sin­kin kun ne peit­tä­vät vain pro­sen­tin maapallon pin­ta-alas­ta.

PLANK­TON

Ha­luat­ko hen­git­tää? Sii­tä voit kiit­tää plank­to­nia – ne tuot­ta­vat 50–85 pro­sent­tia il­ma­ke­hän ha­pes­ta. Nä­mä pie­ne­liöt si­to­vat myös hiil­tä me­ren­poh­jiin. Li­säk­si ne ovat maa­il­man ra­vin­to­ver­kon pe­rus­ta, kos­ka ne syö­vät mel­kein mi­tä vain.

SIENET

Sienet ovat luon­non kier­rät­tä­jiä ja muun­ta­vat jät­teet eri kas­veil­le ja eläi­mil­le elin­tär­keik­si ra­vin­toai­neik­si. Li­säk­si nii­tä käy­te­tään eri­lais­ten juus­to­jen, suklai­den, vir­voi­tus­juo­mien ja mo­nien elin­tär­kei­den lääk­kei­den, ku­ten pe­ni­sil­lii­nin ja ko­les­te­ro­lia alen­ta­vien sta­tii­nien val­mis­tuk­ses­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.