Ener­gi­set jal­ka­käy­tä­vät

Au­rin­ko­pa­nee­lein pääl­lys­te­tyt tiet.

Tulevaisuuden maapallo - - Maapallon Pelastus -

Tulevaisuuden kau­pun­git tuot­ta­vat ai­na­kin osan käyt­tä­mäs­tään säh­kös­tä hyö­dyn­tä­mäl­lä ener­gi­aa, jo­ka muu­ten jäi­si hyö­dyn­tä­mät­tä.

Esi­mer­kik­si au­rin­gon­va­loa. Osa pil­ven­piir­tä­jiin ja mui­hin ra­ken­nuk­siin tul­vi­vas­ta au­rin­koe­ner­gias­ta voi­daan muut­taa säh­kök­si niin sa­no­tun au­rin­ko­ken­no­la­sin avul­la. Se on au­rin­ko­pa­nee­li, jo­ka pääs­tää lä­pi valoa. Se val­mis­te­taan ohues­ta au­rin­ko­ken­no­kal­vos­ta, jo­ka on teh­ty pe­rovs­kiit­ti-mi­ne­raa­lis­ta ja kiin­ni­tet­ty ta­val­li­sen la­sin pääl­le. Tois­tai­sek­si tek­niik­ka on niin te­ho­kas­ta, et­tä sil­lä pys­ty­tään muun­ta­maan noin 20 pro­sent­tia au­rin­gon­va­los­ta säh­kök­si. Pit­kä, koo­kas pin­ta saa­daan ai­kaan, kun pääl­lys­te­tään tie au­rin­ko­pa­nee­leil­la. Alan­ko­mais­sa 70 met­riä pit­kä koe­pyö­rä­tie tuot­ti va­jaas­sa puo­les­sa vuo­des­sa sen ver­ran ener­gi­aa, mi­tä yk­si koti tar­vit­see vuo­des­sa.

Jul­ki­sis­sa ti­lois­sa voi­daan hyö­dyn­tää myös ”ih­mis­voi­maa”. Ka­tu­laa­tat voi­vat ke­rä­tä jal­ka­kul­ki­joi­den as­ke­lien lii­ke-ener­gian ja muut­taa sen säh­kök­si. Pa­ve­gen-laa­toil­la voi­daan va­lais­ta ma­ta­lae­ner­giai­sia mai­nos­kylt­te­jä ja ka­tu­lamp­pu­ja se­kä la­da­ta äly­pu­he­li­mia. Nii­tä käy­te­tään jo Lon­toon Heath­row'n len­to­ken­täl­lä, Webs­te­rin yli­opis­tos­sa Mis­sou­ris­sa ja Saint-Ome­rin rau­ta­tie­a­se­mal­la Poh­jois-Rans­kas­sa.

Maa­il­man en­sim­mäi­nen au­rin­ko­ken­nois­ta teh­ty pyö­rä­tie si­jait­see Krom­me­nies­sa Hol­lan­nis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.