Il­mas­to­var­mat ko­dit

Am­fi­bi­set ja kel­lu­vat ta­lot tul­va-alueil­la.

Tulevaisuuden maapallo - - Maapallon Pelastus -

Kos­ka me­ren­pin­nan odo­te­taan nouse­van ym­pä­ri maa­il­maa ja mo­net maa­il­man suur­kau­pun­git si­jait­se­vat ran­ni­kol­la, tar­vi­taan ki­peäs­ti inf­ra­struk­tuu­re­ja, jot­ka sel­viä­vät tu­le­vis­ta tul­vis­ta. Maas­bom­me­lis­sa Hol­lan­nis­sa si­jait­se­vat 32 ta­loa mu­kau­tu­vat ve­den­pin­nan ko­hoa­mi­seen, ei­kä suo­ja­muu­re­ja tar­vit­se ra­ken­taa. Ta­lot sei­so­vat en­sin kui­val­la maal­la, mut­ta kun ve­den­pin­ta nousee, ne al­ka­vat kel­lua. Kos­ka ta­lo­jen kiin­ni­tys­pyl­väät jous­ta­vat, ne voi­vat nous­ta jo­pa 2,5 met­riä. IJbur­gin asui­na­lu­eel­la Ams­ter­da­mis­sa on men­ty vie­lä pi­dem­mäl­le. Siel­lä 75 Wa­ter­buur­tin kau­pun­gi­no­san asun­toa kelluu IJ-jär­ves­sä. Asun­not ovat kol­mi­ker­rok­si­sia, te­räs­run­koi­sia be­to­ni­ri­vi­ta­lo­ja, joi­den kel­la­rit ovat osit­tain ve­den al­la. Toi­saal­la in­si­nöö­rit yrit­tä­vät pääs­tää ve­den vir­taa­maan luon­nol­li­ses­ti, sen si­jaan et­tä li­ka­vie­mä­rit tul­vi­si­vat. Erääs­sä pi­lot­ti­pro­jek­tis­sa py­ri­tään kor­vaa­maan Los An­ge­le­sin mo­nia ka­tu­ja peit­tä­vä as­valt­ti ka­tu­ki­vil­lä, joi­den lä­pi ve­si pää­see va­lu­maan. Ja Englan­nis­sa ra­ken­nus­yri­tys Tar­mac on ke­hit­tä­nyt aseen äkil­li­siä tul­via vas­taan. Top­mix Per­meab­le on huo­kois­ta be­to­nia, jo­ka imee jo­pa 4 000 lit­raa vet­tä 60 se­kun­nis­sa.

Kel­lu­vat asun­not IJbur­gin

kau­pun­gin­so­sas­sa Ams­ter­da­min lai­ta­mil­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.