Pil­ven­piir­tä­jät

Tek­nis­ten edis­ty­sas­ke­lien myö­tä voim­me tu­le­vai­suu­des­sa yl­tää kuin­ka kor­keal­le ta­han­sa.

Tulevaisuuden maapallo - - Maapallon Pelastus -

His­si on yk­si niis­tä kek­sin­nöis­tä, jot­ka 1900-lu­vun alus­sa ede­saut­toi­vat yhä kor­keam­pien ra­ken­nus­ten ra­ken­ta­mis­ta, ei­kä kas­vu ole laan­tu­nut. Du­bain Burj Kha­li­fa pi­tää tois­tai­sek­si maa­il­ma­nen­nä­tys­tä 830 met­ril­lään, mut­ta Sau­di-Ara­bian Jed­dah Tower ylit­tää 1 100 met­riä val­mis­tues­saan ar­viol­ta vuon­na 2020. Se jää sil­ti vie­lä jäl­keen 1,6 ki­lo­met­riä (yk­si mai­li) kor­keas­ta pil­ven­piir­tä­jäs­tä, jon­ka ark­ki­teh­ti Frank Llo­yd Wright piir­si vuon­na 1956, mut­ta jo­ta ei kos­kaan ra­ken­net­tu. Iro­nis­ta kyl­lä yk­si ”huip­pu­kor­kei­den” ra­ken­nus­ten ra­ken­ta­mis­ta jar­rut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä on ni­me­no­maan his­si­tek­niik­ka. Mi­tä kor­keam­pi his­si­kui­lu, si­tä pi­tem­pi kaa­pe­li tar­vi­taan. Yli 500 met­riä pit­kä ta­val­li­nen te­räs­kaa­pe­li on lii­an ras­kas nos­tet­ta­vak­si il­man, et­tä kaa­pe­lia jat­ke­taan ja ote­taan käyt­töön te­hok­kaam­pia ko­nei­ta. Ny­ky­ään kor­keim­mis­sa ra­ken­nuk­sis­sa on­gel­ma kier­re­tään vaih­ta­mal­la his­siä mat­kan puo­li­vä­lis­sä, jot­ta pääs­tään ylös as­ti. Uuden kek­sin­nön myö­tä se tu­lee muut­tu­maan. His­si­val­mis­ta­ja Ko­ne on pie­nen­tä­nyt kaa­pe­lin pai­noa 90 pro­sent­tia käyt­tä­mäl­lä ULTRAROPESSAAN hii­li­kui­tua. Yh­tiön mu­kaan ULTRAROPE pys­tyy nos­ta­maan yh­den his­sin yli 1 000 met­rin kor­keu­teen, ja sen us­ko­taan ole­van käy­tös­sä 10 vuo­den si­säl­lä. Mut­ta vaik­ka ULTRAROPE tu­li­si käyt­töön, pi­täi­si lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa sil­ti käyt­tää usei­ta his­se­jä, jot­ta pääs­täi­siin 1,6 ki­lo­met­rin kor­keu­teen.

Iro­nis­ta kyl­lä yk­si ”huip­pu­kor­kei­den” ra­ken­nus­ten ra­ken­ta­mis­ta jar­rut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä on ni­me­no­maan his­si­tek­niik­ka.

Burj Kha­li­fa sel­vi­ää aa­vik­ko­myrs­kyis­tä tu­ki­pi­la­rein va­rus­tet­tui­ne yti­mi­neen ja ”sii­pi­neen”, jot­ka pie­nen­tä­vät tuu­len vai­ku­tus­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.