TEH­TÄ­VÄ MARS

Asian­tun­ti­jat ker­to­vat haas­teis­ta, joi­ta len­to Pu­nai­sel­le pla­nee­tal­le aset­taa.

Tulevaisuuden maapallo - - Hyvästi Maapallo -

Pro­fes­so­ri SUZANNE BELL

Työs­ken­te­lee Na­san Hu­man Re­search -oh­jel­mas­sa ja tut­kii, mil­lai­sia omi­nai­suuk­sia astro­nau­teil­la pi­tää pit­kil­lä ava­ruus­mat­koil­la ol­la.

Mil­lai­sen ih­mi­sen va­lit­si­sit Mars-tut­ki­mus­mat­kal­le?

Ää­rio­lo­suh­teet vaa­ti­vat pä­te­viä ih­mi­siä, jot­ka toi­mi­vat hy­vin yh­des­sä. Hei­dän pi­tää ol­la älykkäitä, hy­vä­kun­toi­sia, so­peu­tu­vai­sia, va­kai­ta, ryh­mä­työ­ky­kyi­siä ja erit­täin ky­vyk­käi­tä sel­viy­ty­mään eri­lai­sis­ta ti­lan­teis­ta. Int­ro­ver­tit ih­mi­set sel­viy­ty­vät pa­rem­min ah­tais­sa, eris­te­tyis­sä ti­lois­sa, mut­ta ek­stro­vert­tien so­si­aa­li­nen läm­pö on myös eduk­si. ”Am­bi­ver­teis­ta” löy­tyy mo­lem­pien omi­nai­suuk­sien par­haat puo­let. Mie­his­tön täy­tyy huo­leh­tia toi­sis­taan ja muut­taa käy­tös­tään tar­peen vaa­ties­sa. Mars-len­nol­la on ris­kin­sä, mut­ta ”ris­ki­not­ta­jia” ei sil­ti kai­va­ta. Pie­nel­lä vir­heel­lä voi ol­la isot seu­rauk­set. Yh­tei­set ar­vot ovat myös rat­kai­se­via sii­nä, et­tä ryh­mä toi­mii hy­vin yh­des­sä.

Toh­to­ri KEVIN FONG

En­ti­nen Na­san työn­te­ki­jä, jo­ka on kir­joit­ta­nut kir­jan Ext­re­mes: Li­fe, Death And The Li­mits Of The Hu­man Bo­dy (Ää­rio­lo­suh­teet: Elä­mä, kuo­le­ma ja ke­hon ra­jat).

Mis­tä lää­kä­ri huo­les­tui­si eni­ten?

Mars-len­nol­la lää­kä­ril­tä ei puu­tu töi­tä – hä­nen pi­tää hal­li­ta kaik­ki yleis­lää­ke­tie­tees­tä ki­rur­gi­aan. On pa­rem­pi eh­käis­tä en­na­kol­ta kuin hoi­taa, jo­ten oli­si tär­ke­ää pi­tää mie­his­tö ter­vee­nä huo­leh­ti­mal­la sii­tä, et­tä he syö­vät oi­kein ja nou­dat­ta­vat kun­to-oh­jel­maan­sa.

Ava­ruu­des­sa riit­tää kui­ten­kin uh­kia: pai­no­voi­mat­to­muu­den vai­ku­tuk­set, su­kel­ta­jan­tau­ti ava­ruus­kä­ve­lyil­lä, maapallon suo­jaa­van mag­neet­ti­ken­tän ul­ko­puo­li­nen voi­ma­kas sä­tei­ly se­kä mik­ro­me­teo­roi­dit.

Mi­tä ih­mis­ke­hol­le ta­pah­tuu vuo­den Mar­sis­sa olon jäl­keen?

Mars on pie­nem­pi kuin Maa ja kau­em­pa­na au­rin­gos­ta, ja sen ohut il­ma­ke­hä koos­tuu lä­hes yk­si­no­maan hii­li­diok­si­dis­ta. Pai­no­voi­ma on noin kol­ma­so­sa Maan pai­no­voi­mas­ta. Luut ja li­hak­set kuih­tu­vat no­peas­ti, ja sy­dä­men kun­to heik­ke­nee. Kä­sien ja sil­mien yh­teis­pe­li hei­ken­tyy, im­muu­ni­puo­lus­tus heik­ke­nee, ja astro­nau­tit voi­vat kär­siä ane­mias­ta. Pit­kä­ai­kai­nen pai­not­to­muus voi teh­dä ah­ke­ras­ti kun­toil­leis­ta ih­mi­sis­tä soh­va­pe­ru­noi­ta.

Pro­fes­so­ri CHARLES COCKELL

Brit­ti­läi­sen astro­bio­lo­gian kes­kuk­sen joh­ta­ja. Hä­nen la­bo­ra­to­rios­saan tut­ki­taan elä­mää ää­rio­lo­suh­teis­sa.

Mil­lai­sia en­sim­mäi­set päi­vät Mar­sis­sa ovat?

Useim­mat jär­jes­tel­mät tes­ta­taan, en­nen kuin mie­his­tö las­keu­tuu. Tär­kein­tä on kui­ten­kin hal­li­ta nii­tä jär­jes­tel­miä, joi­ta hen­gis­sä py­sy­mi­nen vaa­tii. Au­rin­gos­ta sin­kou­tuu epä­sään­nöl­li­siä mut­ta kii­vai­ta hiuk­kaus­vir­to­ja, jot­ka voi­vat ai­heut­taa va­ka­via sä­tei­ly­vam­mo­ja. Sik­si asuk­kaat tar­vit­se­vat sä­tei­ly­suo­jan – ker­rok­sen mar­si­lai­sia ki­viä tai vet­tä asu­muk­sen sei­nis­sä pi­täi­si riit­tää. Hei­dän pi­tää myös tar­kis­taa, et­tä kaik­ki ha­pen tuo­tan­toon ja kier­rät­tä­mi­seen tar­vit­ta­vat lait­teet toi­mi­vat. Li­säk­si hei­dän pi­tää kye­tä hyö­dyn­tä­mään au­rin­ko- tai ydin­e­ner­gi­aa. En­sim­mäi­sil­lä vii­koil­la siir­to­kun­ta­lai­set syö­vät kui­vat­tu­ja ja säi­löt­ty­jä elin­tar­vik­kei­ta, sa­mal­la kun he pe­rus­ta­vat yk­sin­ker­tai­sen kas­vi­huo­neen.

Mi­tä muu­ta uu­di­sa­suk­kai­den pi­tää aja­tel­la kuin hen­gis­sä py­sy­mis­tä?

Hei­dän täy­tyy miet­tiä, mi­ten he hoi­ta­vat asiat jär­jes­tel­mäl­li­sem­min. Kos­ka ryh­mä on pie­ni, suo­ra de­mok­ra­tia luul­ta­vas­ti toi­mii, mut­ta sil­ti jon­kin­lai­nen vi­ral­li­nen hie­rar­kia voi ol­la tar­peen. Sii­tä tu­lee en­sim­mäi­nen maapallon ul­ko­puo­li­nen hal­li­tus.

Mars500-pro­jek­tis­sa si­mu­loi­tiin tut­ki­mus­mat­kaa Mar­siin eris­tä­mäl­lä kuu­den hen­gen mie­his­tö 520 päi­väk­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.