FORCE Z ETELÄ-KIINAN MERELLÄ

Bri­tit me­net­ti­vät muser­ta­vas­sa is­kus­sa yh­den uu­den­ai­kai­sim­mis­ta tais­te­lu­lai­vois­taan vain pa­ris­sa tun­nis­sa. Ja sen te­ki­vät len­to­ko­neet – mi­tä oli pi­det­ty lä­hin­nä mah­dot­to­ma­na.

Tyynimeri - - Sisältö - PER ERIK OLSEN

Japanilaiset hyök­kä­si­vät 7. jou­lu­kuu­ta 1941 ame­rik­ka­lais­ten lai­vas­to­tu­ki­koh­taan Pearl Harborissa ja upottivat ja vaurioittivat mon­ta alus­ta ame­rik­ka­lais­ten lai­vas­tos­ta. Ar­pa oli hei­tet­ty: Ja­pa­ni oli so­das­sa USA:TA vas­taan.

apa­ni oli käy­nyt so­taa Kii­naa vas­taan vuo­des­ta 1937 ja hyökkäsi Neu­vos­to­lii­ton alu­eel­le elo­kuus­sa 1939. Neu­vos­to­jou­kot löi­vät sen Žu­ko­vin joh­dol­la; mie­hen, jos­ta tu­li­si myö­hem­min itä­rin­ta­man san­ka­ri ko­vis­sa tais­te­luis­sa Hit­le­riä vas­taan. Syys­kuus­sa 1940 japanilaiset hyök­kä­si­vät vuo­ros­taan In­do­kii­naan (Poh­jois-viet­na­miin) es­tääk­seen so­ta­ma­te­ri­aa­li­toi­mi­tuk­set rans­ka­lais­ten hal­lit­se­mas­ta Viet­na­mis­ta Kiinan va­pau­tus­liik­keen jou­koil­le. Ja­pa­ni al­le­kir­joit­ti 27. syys­kuu­ta so­pi­muk­sen so­ti­las­lii­tos­ta Sak­san ja Ita­lian kans­sa. Ja­pa­ni pää­tyi näin au­to­maat­ti­ses­ti so­taan Englan­tia vas­taan. Syk­syl­lä 1941 se al­koi käyt­täy­tyä alu­eel­la yhä aggres­sii­vi­sem­min. Suun­ni­tel­ma­na oli laa­jen­tua Etelä-kiinan me­rel­le ja liit­tää Ja­pa­niin kaik­ki Gil­bert­saa­ril­ta idäs­sä Thai­maa­han län­nes­sä.

Iso- Bri­tan­nia ja USA seu­ra­si­vat ke­hi­tys­tä huo­les­tu­nei­na, ja jou­lu­kuun alus­sa 1941 brit­ti­hal­li­tus lä­het­ti Sin­ga­po­reen Force G:n, jo­hon kuu­lui tais­te­lu­lai­va HMS ”Prince of Wa­les” ja ras­kas ris­tei­li­jä HMS ”Re­pul­se”, vas­tauk­sek­si ja­pa­ni­lais­ten aggres­sioon – ja puo­lus­ta­maan brittien int­res­se­jä siir­to­mais­sa. Oli myös tär­keä näyt­tää Austra­lial­le ja Uu­del­le-see­lan­nil­le, et­tä ne ha­lusi­vat aut­taa niiden aluei­den puo­lus­tuk­ses­sa niiden lä­he­tet­tyä suu­ria jouk­ko­ja Poh­jois-af­rik­kaan aut­ta­maan brit­te­jä tais­te­lus­sa ita­lia­lai­sia vas­taan.

Niiden tu­li­te­rät tais­te­lu­lai­vat ve­täi­si­vät ver­to­ja ja­pa­ni­lais­ten lai­vas­tol­le alu­eel­la. HMS ”Re­pul­se” oli van­hen­tu­va ras­kas ris­tei­li­jä, jo­ka oli ra­ken­net­tu ensimmäisen maa­il­man­so­dan ai­ka­na. Vaik­ka si­tä oli mo­der­ni­soi­tu usei­ta ker­to­ja, sii­tä puut­tui mm. te­ho­kas tor­pe­do­puo­lus­tus ja pans­sa­roi­tu kan­si, jo­ka kes­täi­si len­to­pom­mien osu­mat. Näi­den kah­den aluk­sen li­säk­si myös len­to­tu­kia­lus HMS ”In­do­mi­tab­le” huo­leh­ti­si yk­si­köi­den il­ma­tues­ta. Len­to­tu­kia­lus ajoi ka­ril­le Kings­to­nis­sa ja jäi kah­dek­si vii­kok­si kor­jat­ta­vak­si North­fol­kiin, Vir­gi­ni­aan. Näi­den lai­vo­jen li­säk­si Sin­ga­po­reen tu­li 2. jou­lu­kuu­ta nel­jä hävittäjää, HMS ”Elect­ra”, HMS ”Express”, HMS ”Encoun­ter” ja HMS ”Ju­pi­ter”. Yk­si­köi­den saa­vut­tua Sin­ga­po­reen ne ni­met­tiin uu­del­leen Force Z:ksi. Sin­ga­po­res­sa oli jo en­nes­tään ke­vyet ris­tei­li­jät HMS ”Dur­ban”, HMS ”Da­nae”, HMS ”Dra­gon”, HMS ”Mau­ri­tius” ja hä­vit­tä­jät HMS ”St­rong­hold”, HMS ”Encoun­ter” ja HMS ”Ju­pi­ter”. Näi­den li­säk­si ras­kas ris­tei­li­jä HMS ”Exe­ter”, kak­si hävittäjää, HMS ”Scout” ja HMS ”Tha­net”, alan­ko­maa­lai­nen ke­vyt ris­tei­li­jä ”Ja­va” ja nel­jä ame­rik­ka­lais­ta hävittäjää (”Whip­pet”, ”John D. Edwards”, ”Ed­sall” ja ”Al­den”) oli­vat vain kol­men päi­vä­mat­kan pääs­sä.

Japanilaiset hyök­kä­si­vät 7. jou­lu­kuu­ta 1941 ame­rik­ka­lais­ten lai­vas­to­tu­ki­koh­taan Pearl Harborissa ja upottivat ja vaurioittivat mon­ta alus­ta ame­rik­ka­lais­ten lai­vas­tos­ta. Ar­pa oli hei­tet­ty: Ja­pa­ni oli so­das­sa USA:TA vas­taan.

Kun japanilaiset sai­vat tie­tää, et­tä englan­ti­lai­set oli­vat lä­het­tä­neet uusim­mat tais­te­lu­lai­van­sa Sin­ga­po­reen, he lä­het­ti­vät 26 Mit­su­bis­hi G4M Bet­ty -tor­pe­do­pom­mi­ko­net­ta Sai­go­nin ja Thu Dau Mo­tin tu­ki­koh­tiin Viet­na­mis­sa. Ne har­joit­te­li­vat siel­lä englan­ti­lai­sa­lus­ten upot­ta­mis­ta.

Ja­pa­ni­lais­ko­neet hyök­kä­si­vät Sin­ga­po­reen 8. jou­lu­kuu­ta, jo seu­raa­va­na päi­vä­nä Pearl Har­bo­rin jäl­keen. Tu­hot jäi­vät vä­häi­sik­si, ei­kä yh­teen­kään suu­ris­ta lai­vois­ta osu­nut. Suu­ri am­bi­fio­yk­sik­kö hyökkäsi sa­maan ai­kaan Ma­lai­jaan. Saa­ren brit­ti­jouk­ko­ja pai­nos­tet­tiin an­ka­ras­ti, ja ne oli eva­kuoi­ta­va, jot­ta nii­tä ei tu­hot­tai­si.

Force Z:n HMS ”Prince of Wa­les”, HMS ”Re­pul­se” ja hä­vit­tä­jät ”Elect­ra”, ”Te­ne­dos”, ”Express” ja ”Vam­pi­re” lä­he­tet­tiin hyök­kää­mään ja­pa­ni­lais­val­loit­ta­jia vas­taan. Alukset lähtivät Sin­ga­po­res­ta 8. jou­lu­kuu­ta klo 17.10 koh­ti Ma­lai­jaa. Brittien tä­män alu­een len­to­ko­nei­den toi­min­ta­sä­de ei

HMS ”PRINCE OF WALESIN” JA HMS ”REPULSEN” UPOTUS

riit­tä­nyt tar­joa­maan te­ho­kas­ta il­ma­suo­jaa. Len­to­ko­neet ei­vät ol­leet ai­kai­sem­min upot­ta­neet tä­män suu­ruus­luo­kan aluk­sia, jo­ten nii­tä pi­det­tiin voit­ta­mat­to­mi­na il­ma­hyök­käyk­siä vas­taan.

Lai­vue si­vuut­ti Ri­ausaa­ret niiden itä­puo­lel­ta var­hain aa­mul­la 9. jou­lu­kuu­ta, ja japanilainen su­kel­lus­ve­ne I- 65 ha­vait­si sen. Bri­tit ei­vät tien­neet, et­tä hei­dät oli huo­mat­tu. Su­kel­lus­ve­ne seu­ra­si lai­vo­ja vii­den tun­nin ajan ja ra­por­toi niiden liik­keet tu­ki­koh­taan. Japanin mie­hi­tys­jou­kot sai­vat näin va­roi­tuk­sen ja lä­het­ti­vät lai­vo­jen­sa pää­osan ta­kai­sin Cam Ranh Bayn tu­ki­koh­taan.

Kun il­moi­tus brit­ti­lai­vu­ees­ta saa­pui 22. il­ma­lai­vu­een pää­ma­jaan, siel­lä las­tat­tiin par­hail­laan pom­me­ja pom­mi­ko­nei­siin uu­teen hyökkäykseen Sin­ga­po­reen. Pom­mit vaih­det­tiin tor­pe­doi­hin, mut­ta se vei jon­kin ver­ran ai­kaa, ja ko­neet oli­vat läh­tö­val­mii­ta vas­ta kuu­del­ta il­lal­la.

Juu­ri en­nen au­rin­gon­las­kua, noin puo­li kuu­del­ta Force Z:n huo­ma­si kol­me Aic­hi E13A -ve­si­ta­soa (Ja­ke), jot­ka oli lä­he­tet­ty ka­ta­pul­til­la ”Yu­ra”, ”Ki­nu” ja ”Ku­ma­no” -ris­tei­li­jöil­tä. Ne seu­ra­si­vat lai­vuet­ta puo­len tun­nin ajan, en­nen kuin ne jou­tui­vat kes­keyt­tä­mään ja pa­laa­maan polt­toai­neen lop­pues­sa.

HMS ”Te­ne­dos” lä­he­tet­tiin ta­kai­sin Sin­ga­po­reen puo­li seit­se­mäl­tä riit­tä­mät­tö­män polt­toai­ne­ka­pa­si­tee­tin vuok­si.

Japanilaiset yrit­ti­vät yö­hyök­käys­tä, kos­ka he pel­kä­si­vät, et­tä bri­tit yrit­täi­si­vät löy­tää lo­put mie­hi­tys­jou­kois­ta, mut­ta he ei­vät löy­tä­neet lai­vuet­ta huo­non sään vuok­si, ja tor­pe­do­pom­mit­ta­jat pa­la­si­vat Sai­go­nin ja Thu Dau Mo­tin tu­ki­koh­tiin keskiyöllä.

Brittien ja ja­pa­ni­lais­ten me­ri­voi­mat tu­li­vat si­nä yö­nä vain vii­den me­ri­mai­lin pää­hän toi­sis­taan huo­maa­mat­ta toi­si­aan. Vaik­ka HMS ”Prince of Wa­le­sil­la” oli tut­ka, se ei huo­man­nut ja­pa­ni­lai­sa­luk­sia.

Ami­raa­li Phi­lips (Force Z:n komentaja) päät­te­li, et­tei­vät he löy­täi­si ja­pa­ni­lais­jouk­ko­ja, ja päät­ti kes­keyt­tää teh­tä­vän ja pa­la­ta Sin­ga­po­reen.

Pa­luu­mat­kal­la lai­vu­een huo­ma­si su­kel­lus­ve­ne I-58. Se lau­kai­si vii­si tor­pe­doa, mut­ta kaik­ki me­ni­vät ohi. Englan­ti­lai­set ei­vät huo­man­neet torpedoja ja jat­koi­vat eteen­päin kai­kes­sa rau­has­sa vaa­ras­ta tie­tä­mät­tä.

Kun I-58:n il­moi­tus tu­li pää­ma­jaan klo 03.15, kym­me­nen pom­mi­ko­net­ta las­tat­tiin läh­tö­val­miik­si klo 06.00 et­si­mään englan­ti­lai­sia ko­nei­ta.

Japanilaiset hyök­kä­si­vät jou­lu­kuun 10. päi­vän aa­mu­na Kuan­ta­nin kau­pun­kiin Ma­la­kan nie­mi­maan itä­ran­ni­kol­la Sin­ga­po­ren ja Ko­ta Bha­run puo­li­vä­lis­sä. Force Z muut­ti kurs­sin koh­ti Kuan­ta­nia tie­don hyök­käyk­ses­tä saa­tu­aan. Klo 05.15 he huo­ma­si­vat ho­ri­son­tis­sa sa­vu­pat­saan ja olet­ti­vat mie­hi­tys­jouk­ko­jen olevan siel­lä. Se osoit­tau­tui hi­nauk­ses­sa ole­vak­si proo­muk­si. HMS ”Prince of Wa­les” lä­het­ti Wal­rus­ve­si­ta­son et­si­mään ja­pa­ni­lais­jouk­ko­ja. Ko­ne ei löy­tä­nyt mi­tään ja jat­koi sik­si Sin­ga­po­reen.

Klo 10.05 HMS ”Te­ne­dos” il­moit­ti ole­van­sa ja­pa­ni­lais­ko­nei­den hyök­käyk­sen koh­tee­na 140 km Force Z:sta kaak­koon. Si­tä vas­taan hyökkäsi yh­dek­sän Mit­su­bis­hi G3M Nel­liä,

jot­ka luu­li­vat HMS ”Te­ne­do­sia” HMS ”Prince of Wa­le­sik­si”. HMS ”Te­ne­dos” sel­viy­tyi pom­mi­tuk­ses­ta vau­rioit­ta.

Ja­pa­ni­lais­ten tie­dus­te­lu­ko­ne ha­vait­si brit­ti­lai­vu­een klo 10.15. Lai­vue oli sil­loin mat­kal­la etelään koh­ti Sin­ga­po­rea. 25 Nell-pom­mi­ko­net­ta hyökkäsi si­tä vas­taan klo 11.15. Ne pom­mit­ti­vat lai­vo­ja kor­keal­ta il­man suu­rem­paa on­nea. HMS ”Re­pul­se” sai osu­man pe­rän han­gaa­riin il­man merkittäviä vau­rioi­ta.

Lai­vat oli­vat sel­viy­ty­neet hy­vin. Ne oli­vat täyt­tä­neet il­ma­ti­lan il­ma­tor­jun­ta­tu­lel­la ja tor­ju­neet japanilaiset päät­tä­väi­ses­ti. Force Z:n it­se­var­muus nousi.

Sit­ten 16 Nell-pom­mi­ko­net­ta is­ki lai­voi­hin kuin sa­la­ma kirk­kaal­ta tai­vaal­ta. Nyt ne kul­jet­ti­vat torpedoja. Ko­neet lä­hes­tyi­vät brit­tia­luk­sia matalalla ja lau­kai­si­vat tu­hoa tuot­ta­vat tor­pe­don­sa. Tyk­ki­mie­het yl­lä­tet­tiin, ei­vät­kä he ol­leet tot­tu­neet tu­lit­ta­maan niin ma­ta­lal­le. Har­joi­tel­taes­sa il­ma­maa­le­ja vas­taan maa­lit oli­vat ol­leet kor­keal­la len­tä­viä pom­mi­ko­nei­ta tai syök­sy­pom­mit­ta­jia. Ko­nei­ta, jot­ka oli­vat liik­ku­neet hei­dän ylä­puo­lel­laan, ei­vät vie­rel­lään.

Tu­lok­se­na oli ka­ta­stro­fi. HMS ”Prince of Wa­le­siin” osui pe­rä­ti kuusi tor­pe­doa. Alus kal­lis­tui he­ti kym­me­nen as­tet­ta paa­puu­riin. Sen puo­len tyk­ki­tor­nit lu­kit­tui­vat, ja tyyr­puu­rin puo­lel­la oli usei­ta tor­ne­ja, joiden piip­pu­ja ei saa­nut niin alas, et­tä ne oli­si­vat voi­neet häi­ri­tä hyök­kää­viä ko­nei­ta. Li­säk­si pot­ku­riak­se­lit vau­rioi­tui­vat ja ko­ne­huo­ne B, pan­nu­huo­ne Y ja pää­hä­tä­ge­ne­raat­to­ri­huo­ne jou­tui­vat ve­den val­taan. Se vai­keut­ti lai­van oh­jaa­mis­ta, ja suu­rin osa säh­köis­tä ka­to­si. Pum­put py­säh­tyi­vät, tyk­ki­tor­ne­ja oli kään­net­tä­vä ma­nu­aa­li­ses­ti ja kaik­ki kom­mu­ni­kaa­tio ka­to­si. S1- ja S2-tor­nit pys­tyi­vät yhä am­pu­maan kor­keal­la len­tä­viä vi­hol­li­sia, mut­ta vä­häi­sin vai­ku­tuk­sin. HMS ”Express” tu­li lai­van vie­reen ja al­koi ot­taa tais­te­lu­mie­his­töön kuu­lu­mat­to­mia ja haa­voit­tu­nei­ta.

Hie­man kel­lo 13 jäl­keen pe­rän han­gaa­riin, jos­sa haa­voit­tu­neet me­ri­mie­het oli­vat, osui pom­mi, jo­ka sur­ma­si mo­nia heis­tä. Täl­löin

”PA­LUU­MAT­KAL­LA LAI­VU­EEN HUO­MA­SI SU­KEL­LUS­VE­NE I-58. SE LAU­KAI­SI VII­SI TOR­PE­DOA, MUT­TA KAIK­KI ME­NI­VÄT OHI. ENGLAN­TI­LAI­SET EI­VÄT HUO­MAN­NEET TORPEDOJA JA JAT­KOI­VAT ETEEN­PÄIN KAI­KES­SA RAU­HAS­SA VAA­RAS­TA TIE­TÄ­MÄT­TÄ.”

an­net­tiin käs­ky jät­tää ”Prince of Wa­les”, ja se kaa­tui ja up­po­si kel­lo 13.18.

Sa­man­ai­kai­ses­ti HMS ”Prince of Walesin” hyök­käyk­sen kans­sa myös HMS ”Re­pul­sel­le” hyökkäsi usei­ta tor­pe­do­pom­mi­ko­ne­aal­to­ja ja kor­keal­la len­tä­viä pom­mi­ko­nei­ta.

Kap­tee­ni Wil­liam ”Bill” Ten­nan­tin on­nis­tui kuin ih­meen kau­pal­la oh­ja­ta ”Re­pul­sea” pois pom­mien al­ta. Sit­ten tu­li kahdeksan tor­pe­do­pom­mit­ta­jan hyökkäys kah­del­ta suun­nal­ta, jo­ta sen on­nis­tui väis­tää. Lo­puk­si sil­le hyökkäsi pe­rä­ti 26 Bet­ty­pom­mit­ta­jaa nel­jäl­tä suun­nal­ta, ja sii­hen osui nel­jä tor­pe­doa. ”Re­pul­sel­la” ei ol­lut tor­pe­do­suo­jaus­ta (pul­lis­tu­man muo­tois­ta pans­sa­roin­tia kyl­jis­sä) ei­kä ve­si­tii­vii­tä lai­pioi­ta aluk­sen eri osien vä­lis­sä. Lai­va täyt­tyi sik­si no­peas­ti, kaa­tui ja up­po­si kuu­des­sa mi­nuu­tis­sa kel­lo 12.23. Se oli sil­loin väis­tä­nyt 19 tor­pe­doa ja tun­te­mat­to­man mää­rän pom­me­ja.

Japanilaiset oli­vat lau­kais­seet 49 tor­pe­doa, jois­ta 11 oli osu­nut. Kol­me ja­pa­ni­lais­ko­net­ta pu­do­tet­tiin; yk­si Nell ja kak­si Bet­ty­tor­pe­do­pom­mit­ta­jaa. Austra­lia­lai­sen 453. lai­vu­een il­ma­tu­ki saa­pui sa­mal­la het­kel­lä, jol­loin ”Prince of Wa­les” up­po­si. Brews­ter Buf­fa­lo -hä­vit­tä­jät kä­vi­vät tais­te­luun 10 ja­pa­ni­lais­ko­net­ta vas­taan, jot­ka oli­vat saa­pu­neet tie­dus­te­le­maan hyök­käyk­sen tu­lok­sia. Japanilaiset ko­neet kes­keyt­ti­vät teh­tä­vän­sä ja pa­la­si­vat tu­ki­koh­tiin­sa Sai­go­nis­sa – il­man tap­pioi­ta.

Hä­vit­tä­jät HMS ”Elect­ra” ja ”Vam­pi­re” me­ni­vät pe­las­ta­maan ”Repulsen” hen­kiin­jää­nei­tä, ja ”Express” poi­mi ”Prince of Walesin” hen­kiin­jää­neet. Englan­ti­lai­set me­net­ti­vät yh­teen­sä 840 me­ri­so­ti­las­ta; 513 ”Re­pul­sel­la” ja 327 ”Prince of Wa­le­sil­la”. Mo­lem­mat pääl­li­köt, HMS ”Prince of Walesin” kap­tee­ni John Leach ja ami­raa­li Phil­lips me­ni­vät poh­jaan lai­van mu­ka­na. ”Repulsen” kap­tee­ni, Wil­liam G. Ten­nant, pe­las­tet­tiin HMS ”Vam­pi­rel­le”.

Se oli briteille kova isku. Yk­si lai­vas­ton uu­den­ai­kai­sim­mis­ta taistelulaivoista oli poistettu pelistä vain muutamassa tun­nis­sa – ja sen oli­vat tehneet len­to­ko­neet. Si­tä oli pi­det­ty lä­hin­nä mah­dot­to­ma­na. ”Prince of Walesin” ja ”Repulsen” me­ne­tyk­set oli­vat myös Ku­nin­kaal­li­sen lai­vas­ton suu­rim­mat yk­sit­täi­set tap­piot ko­ko toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa.

Se muut­ti ko­ko tak­ti­sen ajat­te­lun suu­rien tais­te­lu­lai­vo­jen käy­tös­tä. Niil­lä oli ol­ta­va il­ma­tu­kea ko­ko ajan, ja ne oli ra­ken­net­ta­va uu­del­leen si­ten, et­tä ne sel­viy­tyi­si­vät il­ma­hyök­käyk­sis­tä. Ver­tai­lun vuok­si sa­mat ja­pa­ni­lais­lai­vu­eet me­net­ti­vät hyök­käyk­ses­sä USS ”Lexing­to­nia” vas­taan pe­rä­ti 17 ko­net­ta al­ku­vuon­na 1942. Siel­lä nii­tä vas­tas­sa oli­vat len­to­tu­kia­luk­sen len­to­ko­neet ja ame­rik­ka­lai­sa­lus­ten hy­vin kou­lu­tet­tu il­ma­tor­jun­ta­mie­his­tö.

”SE OLI BRITEILLE KOVA ISKU. YK­SI LAI­VAS­TON UU­DEN­AI­KAI­SIM­MIS­TA TAISTELULAIVOISTA OLI POISTETTU PELISTÄ VAIN MUUTAMASSA TUN­NIS­SA – JA SEN OLI­VAT TEHNEET LEN­TO­KO­NEET. SI­TÄ OLI PI­DET­TY LÄ­HIN­NÄ MAH­DOT­TO­MA­NA.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.