När du väl­jer Vat­ten­fall väl­jer du fos­sil­fritt.

Västra Nyland - - Sidan 1 -

Kli­mat­för­änd­ring­ar­na på­går. Nu be­hövs snab­ba åt­gär­der. Vi på Vat­ten­fall har be­stämt oss för att gö­ra det möj­ligt att le­va fos­sil­fritt in­om en ge­ne­ra­tion. Där­för har vi ut­veck­lat elav­ta­let Kli­mat Mix för vå­ra kun­der, med helt fos­sil­fritt pro­du­ce­rad ener­gi.

Kli­mat Mix är ett steg mot fos­sil­fritt liv in­om en ge­ne­ra­tion.

Bli vår kund re­dan idag vat­ten­fall.fi/kli­mat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.