Hund­par­ken fi­ras med täv­ling

Västra Nyland - - News -

Hund­par­ken i In­gå fyl­ler ett år och för att fi­ra in­vi­ger för­e­ning­en Pro In­gå som­mar­sä­song­en i hund­par­ken med saft, kaf­fe och bul­le och en lek­full täv­ling för hun­dar.

Täv­lingska­te­go­ri­er­na är barn 6–12 år med sin hund, ung­do­mar från 13 år som täv­lar i sam­ma grupp med vux­na och en ka­te­go­ri för val­par.

Ar­ran­gö­rer­na byg­ger en lätt ba­na där hun­den bland an­nat ska gå i sla­lom­ba­na, över en A-ställ­ning och hop­pa över en låg rib­ba. Val­par­na gör sitt se­pa­ra­ta lil­la pro­gram som do­ma­ren vi­sar på plats. Ba­nan kan gö­ras helt el­ler del­vis. Al­la får pris. An­mäl­ning till grup­per­na sker på plats från och med kloc­kan 11.

Till­ställ­ning­en är öp­pen för al­la och gra­tis.

Hund­par­ken i In­gå, By­vä­gen 2, lör­dag 26.5 kloc­kan 11.

FO­TO: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.