Mo­dernt gym i Box väl­kom­nar gär­na nya kun­der

I Box i Snap­per­tu­na bor om­kring 155 per­so­ner. Här finns ing­en bas­ser­vice såsom sko­la el­ler bu­tik läng­re. Men – byn har nå­got ovän­tat ett split­ter­nytt mo­tions­cen­ter med ett gym full­prop­pat med topp­mo­der­na

Västra Nyland - - News - TEXT JO­HAN­NA LEMSTRÖM jo­han­na.lemstrom@ksf­me­dia.fi FO­TO LI­NA ENLUND li­na.enlund@ksf­me­dia.fi

Ef­tersom vi är en all­män­nyt­tig för­e­ning har vi, trots kost­na­den för in­ve­ste­ring­en, valt att hål­la en för­mån­lig an­vän­dar­av­gift.

Chris­tel Wes­ter­holm

För­e­ning­en Skär­går­dens vän­ner i Snap­per­tu­na har 110 år på nac­ken vid det här la­get, men nå­gon stil­la­sit­tan­de gam­ling är för­e­ning­en in­te. För­e­ning­en är ak­tiv och har hit­tat nya ni­scher.

I fjol fär­dig­ställ­des för­e­ning­ens gym i an­slut­ning till mo­tions­cent­ret med ten­nisba­na, fot­bolls­plan och en 9-kor­gars fris­be­e­golf­ba­na. An­lägg­ning­en lig­ger centralt i byn, vid Kam­par­viks­vä­gen.

Kaf­fe på ter­ras­sen

För­e­ning­ens ord­fö­ran­de Chris­tel Wes­ter­holm och sty­rel­se­med­lem­men Ca­ro­la Ahl­blad är mäk­ta stol­ta då de fö­re­vi­sar fa­ci­li­te­ter­na.

Det finns ett fem­ton­tal styr­ke- och kon­di­tions­ma­ski­ner – många med fle­ra funk­tio­ner, ti­o­tals fria vik­ter och hant­lar. Frä­scha dusch- och to­a­let­tut­rym­men finns ock­så. Dess­utom står en li­ten köks­hör­na med kaf­fe- och vat­ten­ko­ka­re, in­klu­si­ve kaf­fe och te, till mo­tio­nä­rer­nas för­fo­gan­de.

– Ef­ter trä­nings­pas­set kan man ko­ka sig en kopp kaf­fe el­ler te och ta igen sig ute på ter­ras­sen med havs­ut­sikt, sä­ger Ca­ro­la Ahl­blad.

Ut­an ex­tra kost­nad, ska på­pe­kas.

Trä­na när det pas­sar

Kost­na­den för att an­vän­da gym­met är in­te spe­ci­ellt hög.

– För för­e­nings­med­lem­mar kos­tar det 30 eu­ro i må­na­den, för ic­ke med­lem­mar 35 eu­ro. Man kan ock­så be­ta­la per gång om man kom­mer till­sam­mans med en med­lem. Då kos­tar det fem eu­ro, sä­ger Chris­tel Wes­ter­holm.

Den som be­ta­lar må­nads­av­gif­ten får en per­son­lig nyc­kel­bric­ka vil­ket gör att man kan trä­na så myc­ket man vill.

– Och när som helst, i prin­cip mitt i nat­ten om man så öns­kar, sä­ger Ca­ro­la Ahl­blad.

En an­nan po­äng är att man in­te be­hö­ver tän­ka på att ha tren­di­ga trä­nings­klä­der, ut­an kan kom­ma som man är.

– En an­nan för­del är även att man kan va­ra me­ra för sig själv här. Man be­hö­ver in­te va­ra rädd för att tio par ögon skul­le stir­ra på en, sä­ger Chris­tel Wes­ter­holm.

Öp­pet hus i som­mar

För att gö­ra gym­met och för­e­ning­en mer kän­da för orts­bor och som­mar­gäs­ter hål­ler man öp­pet hus un­der någ­ra som­mar­lör­da­gar; den 9, 16 och 30 ju­ni samt den 7 ju­li kloc­kan 15–17.

Chris­tel Wes­ter­holm och Ca­ro­la Ahl­blad fram­hål­ler att mo­tions­cent­ret kan er­bju­da någon­ting för al­la. He­la fa­mil­jen kan del­ta i ak­ti­vi­te­ter så­väl ut­om­hus som ge­nom att svet- tas på ett löp­band in­om­hus.

– I fram­ti­den skul­le det va­ra trev­ligt om vi dess­utom kun­de an­skaf­fa och hy­ra ut ka­no­ter, sä­ger Chris­tel Wes­ter­holm.

Byg­ger på tal­ko

All­de­les bil­ligt har gym­byg­get in­te va­rit, även om själ­va bygg­ar­be­tet har skett med tal­ko­kraf­ter – pre­cis som den in­vän­di­ga re­no­ve­ring­en av Box byg­destu­ga ett styc­ke ifrån mo­tions­cent­ret.

– Mo­tions­red­ska­pen har kostat cir­ka 45 000 eu­ro. Vi har fått ett eko­no­miskt stöd för pro­jek­tet från för­e­ning­en Po­mo­väst, sä­ger Chris­tel Wes­ter­holm.

– Ef­tersom vi är en all­män­nyt­tig för­e­ning har vi, trots kost­na­den för in­ve­ste­ring­en, valt att hål­la en för­mån­lig an­vän­dar­av­gift.

Av stor och av­gö­ran­de be­ty­del­se för gym­pro­jek­tets och stugre­no­ve­ring­ens för­verk­li­gan­de är den hjälp för­e­ning­en fått av med­lem­mar­na och bygg­nads­ent­re­pre­nö­rer­na Bör­je Wes­ter­holm, Ing­mar Lind­ström och Se­basti­an Wes­ter­holm, sä­ger Chris­tel Wes­ter­holm.

Byg­destu­gan kan hy­ras för oli­ka fest­lig­he­ter. Stu­gan är to­tal­re­no­ve­rad in­vän­digt och har ett nytt kök, en sa­long och en fest­sal.

– Vill man kan man ord­na mu­si­ke­ve­ne­mang, vi har näm­li­gen ock­så en dans­ba­na på tom­ten. Den mås­te dock re­no­ve­ras, sä­ger Chris­tel Wes­ter­holm.

Vi­sio­ner för fram­ti­den finns.

– Vi har dis­ku­te­rat att flyt­ta lek­par­ken vid byg­destu­gan till om­rå­det för mo­tions­cent­ret, sä­ger Chris­tel Wes­ter­holm.

– Ja, och så skul­le det för­stås gär­na få flyt­ta mer folk till byn, sä­ger Ca­ro­la Ahl­blad.

FO­TO: LI­NA ENLUND

STOL­TA. Ord­fö­ran­de Chris­tel Wes­ter­holm och med­lem­men Ca­ro­la Ahl­blad är ock­så nöj­da med re­no­ve­ring­en av byg­destu­gan.

MÅNGSIDIGT. Vid mo­tions­cent­ret kan man ock­så spe­la ten­nis, fot­boll och fris­be­e­golf.

VI­SAR. Ca­ro­la Ahl­blad ha­kar med van hand fast tilläggs­ut­rust­ning på en av ma­ski­ner­na. Hon gym­mar själv gär­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.