Le­da­re: Tal­ko­kraf­ter be­hövs för evenemang.

Fin­land är för­e­ning­ar­nas för­lo­va­de land. Tal­ko­an­dan le­ver och i år har fle­ra en­ga­ge­rat sig än i fjol.

Västra Nyland - - News - MARINA HOLM­BERG marina.holm­berg@ksf­me­dia.fi

Vå­ren och som­ma­ren är hög­tid för evenemang run­tom i re­gi­o­nen. För­ra hel­gen kör­des till ex­em­pel Bruks­run­dan på mo­tor­cy­kel med start och mål i Eke­näs, Sta­fett­kar­ne­va­len gick av sta­peln i Åbo och i kväll bör­jar den sto­ra hand­bolls­fes­ten Sjundeå Cup.

Ge­men­samt för de här och de fles­ta and­ra hän­del­ser är att det be­hövs fri­vil­li­ga kraf­ter som på egen tid of­tast ut­an er­sätt­ning stäl­ler upp och gör kon­kre­ta sa­ker för att eve­ne­mang­et ska kun­na ord­nas och lö­pa smi­digt.

De fri­vil­li­ga in­sat­ser­na be­hövs fö­re, un­der och ef­ter ar­range­mang­et.

Ibland höjs rös­ter för att det skul­le va­ra si och så med tal­ko­an­dan. En färsk un­der­sök­ning som Ta­loustut­ki­mus gjort, på upp­drag av Med­bor­ga­ra­re­nan, Kyr­ko­sty­rel­sen, Stu­die­cen­tra­len Si­vis, vi­sar att in­tres­set för fri­vil­lig­ar­be­tet ökar.

I un­der­sök­ning­en, där 1 000 per- so­ner in­ter­vju­a­des per­son­li­gen, upp­gav 40 pro­cent av dem att de gör fri­vil­ligt ar­be­te. För tre år se­dan var mot­sva­ran­de siff­ra 33 pro­cent. Dä­re­mot har an­ta­let tim­mar en per­son ut­för fri­vil­ligt ar­be­te sjun­kit. För tre år se­dan låg me­del­ta­let på 18 tim­mar per må­nad, nu 15 tim­mar per må­nad.

Det finns än­då sto­ra va­ri­a­tio­ner, till ex­em­pel stu­de­ran­de och sko­le­le­ver gör i me­del­tal 25 tim­mar fri­vil­ligt ar­be­te på en må­nad me­dan en hög­re tjäns­te­man ba­ra hin­ner med dry­ga 7 tim­mar.

Det är främst kvin­nor och unga som gör fri­vil­ligt ar­be­te me­dan an­de­len män och äld­re som job­bar fri­vil­ligt har mins­kat.

Det man mest gör fri­vil­ligt är hjäl­per till med nå­got, tal­ko­ar­be­te och råd­giv­ning.

De främs­ta or­sa­ker­na till att man in­te del­tar i fri­vil­ligt ar­be­te är brist på tid och att ing­en bett en med.

Det är mest po­pu­lärt att gö­ra fri­vil­ligt ar­be­te för barn och unga. Det fri­vil­li­ga ar­be­tet ut­förs för det mesta in­om för­e­ning­ar och or­ga­ni­sa­tio­ner.

Det fri­vil­li­ga ar­be­tet är myc­ket vik­tigt för för­e­ning­ar. Ut­an tal­ko­kraf­ter skul­le vår re­gi­on ha få evenemang. Ett evenemang som Sjundeå Cup, med långa anor, bin­der sam­man in­te ba­ra byn ut­an he­la hand­bolls­fol­ket.

Un­der som­ma­ren blomst­rar ock­så som­mar­tor­gen run­tom i by­ar­na. De liksom and­ra jip­pon bin­der sam­man orts­bor och fri­tids­bo­a­re på ett en­kelt och na­tur­ligt sätt.

För för­e­ning­ar är evenemang vik­ti­ga in­komst­käl­lor. Till ex­em­pel Sjundeå Cup ger in­koms­ter så att för­e­ning­en kan er­bju­da me­nings­full sys­sel­sätt­ning åt or­tens barn och unga me­dan till ex­em­pel Bruks­run­dans in­täk­ter går till väl­gö­ren­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.