Sta­ten stö­der ån

Pro­jekt Ra­se­borgs å får 300 000 eu­ro från mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et.

Västra Nyland - - News - JO­HAN­NA LEMSTRÖM jo­han­na.lemstrom@ksf­me­dia.fi

Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et har be­slu­tat stö­da pro­jekt Ra­se­borgs å med 300 000 eu­ro. Det mot­sva­rar he­la den sum­ma som sta­dens mil­jö­by­rå an­sök­te om. Pro­jek­tet blir där­med en del av den sit­tan­de re­ge­ring­ens spets­pro­jekt in­om vat­ten­skyd­det för åren 2018–2020

Syf­tet är att för­bätt­ra till­stån­det i den in­re skär­går­den i re­gi­o­nen. I ett na­tio­nellt per- spek­tiv är den nu i ex­cep­tio­nellt då­ligt skick.

Ge­nom pro­jek­tet hop­pas man bland an­nat mins­ka de nä­rings­ut­släpp som ham­nar i ha­vet via ån.

Vat­ten­skydd är ett av stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­läs re­ge­rings spets­pro­jekt för åren 2018–2020. Bland de pro­jekt som be­vil­jas fi­nan­sie­ring finns Ra­se­borgs mil­jö­by­rås pro­jekt Ra­se­borgs å. Pro­jek­tet be­vil­ja­des he­la den an­sök­ta sum­man på 300 000 eu­ro.

Syf­tet med pro­jekt Ra­se­borgs å är att för­bätt­ra till­stån­det i den in­re skär­går­den i re­gi­o­nen som för till­fäl­let är ex­cep­tio­nellt då­ligt i ett na­tio­nellt per­spek­tiv.

Pro­jek­tets hu­vud­sak­li­ga mål är att av­se­värt mins­ka de nä­rings­ut­släpp som ham­nar i ha­vet via ån. Strä­van är dess­utom att för­bätt­ra re­kre­a­tions­vär­de­na, att fisk- och sjö­få­gel­be­stån­den ska åter­häm­ta sig och att öka mil­jö­med­ve­ten­he­ten in­om jord­bru­ket.

Av­sik­ten är att en be­ty­dan­de del av pro­jekt­fi­nan­sie­ring­en ska rik­tas till kon­kre­ta åt­gär­der.

Den grund­fi­nan­sie­ring som Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et be­vil­jat täc­ker till­sam­mans med sta­dens egen fi­nan­sie­ring pla­ne­rings­ar­be­tet och även en rad kon­kre­ta åt­gär­der – samt upp­följ­ning ge­nom vil­ken de upp­nåd­da re­sul­ta­ten kan be­kräf­tas.

– Den fi­nan­sie­ring som vi nu be­vil­jats är en fin sak. Tilläggs­fi­nan­sie­ring från till ex­em­pel stif­tel­ser el­ler fö­re­tag är na­tur­ligt­vis väl­kom­men ef­tersom al­la tilläggs­me­del rik­tas till kon­kre­ta åt­gär­der, sä­ger Si­mon Sto­re, chef för plan­lägg­nings- och mil­jö­av­del­ning­en på Ra­se­borgs stad.

Mil­jö­in­spek­tör Aa­po Aho­la sä­ger att av­sik­ten är att hål­la pla­ne­rings­kost­na­der­na så mi­ni­ma­la som möj­ligt, men in­nan nå­got kon­kret kan gö­ras mås­te än­då en del pla­ne­ring ut­fö­ras:

– En ge­ne­ral­plan för av­rin­nings­om­rå­det kring Ra­se­borgs å krävs. Den mås­te gö­ras först av allt, sä­ger Aa­po Aho­la som sva­rat för pro­jek­tan­sö­kan.

27 pro­jekt fick peng­ar

Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et fick sam­man­lagt in 108 an­sök­ning­ar. Fi­nan­sie­ring be­vil­ja­des till 27 pro­jekt för en sam­man­lagd sum­ma på 5,5 mil­jo­ner eu­ro.

Pro­jekt Ra­se­borgs å hör till de pro­jekt som be­vil­jats mest fi­nan­sie­ring. And­ra stör­re pro­jekt som be­vil­ja­des fi­nan­sie­ring är stif­tel­sen John Nur­mi­nens pro­jekt för gips­be­hand­ling av åk­rar­na i Van­da ås av­rin­nings­om­rå­de (375 000 eu­ro), ett pro­jekt med av­sik­ten att för­bätt­ra cir­ku­la­tio­nen av nä­rings­äm­nen i av­lopps­vat­tenslam (320 000 eu­ro) och ett pro­jekt med syf­tet att ut­veck­la en na­tur­lig me­tod för han­te­ring av av­rin­nings- och markvat­ten i om­rå­den för åter­plan­te­ring av skog på su­ra sul­fat­mar­ker (240 000 eu­ro).

Ra­se­borgs stads pro­jekt pla­ce­ra­de sig till­sam­mans med Ta­vast­lands yr­kes­hög­sko­las pro­jekt Opi ra­vin­te­is­ta (un­ge­fär lär dig om nä­rings­äm­nen) på förs­ta plats i po­äng­sätt­ning­en av pro­jek­ten.

– Att Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et har gett vårt

Att Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et har gett vårt pro­jekt hög pri­o­ri­tet ger na­tur­ligt­vis en sta­dig grund då pro­jek­tet drar i gång i prak­ti­ken.

Aa­po Aho­la mil­jö­in­spek­tör

pro­jekt hög pri­o­ri­tet ger na­tur­ligt­vis en sta­dig grund då pro­jek­tet drar i gång i prak­ti­ken, sä­ger Aa­po Aho­la.

Re­dan i bör­jan av som­ma­ren ord­nas ett in­for­ma­tions­mö­te för in­vå­nar­na i Snap­per­tu­na där man be­rät­tar om hur pro­jek­tet ska in­le­das. Tid­punk­ten med­de­las se­na­re.

Pro­jek­tet kom­mer se­na­re att få en egen webb­plats. Om pro­jek­tet in­for­me­ras även på Ra­se­borgs stads of­fi­ci­el­la ka­na­ler, bland an­nat på sta­dens webb­plats och på Fa­ce­book.

FO­TO: JO­HAN­NA LEMSTRÖM

SATS­NING. Ra­se­borgs stads pro­jekt Ra­se­borgs å får 300 000 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.