Ek­ta tar fram lä­ger­var­da­gen

Så nä­ra den ur­sprung­li­ga plat­sen som möj­ligt, ett sten­kast från gar­ni­sons­om­rå­det, vi­sas i som­mar en ut­ställ­ning över fång­läg­ret i Drags­vik.

Västra Nyland - - News - MI­RA STRANDBERG mi­ra.strandberg@ksf­me­dia.fi

Den au­ten­tis­ka mil­jön, en gam­mal ka­sern­bygg­nad som san­no­likt tjä­nat som fång­vak­tar­nas till­håll, ger en ex­tra di­men­sion om ut­ställ­ning­en om fång­läg­ret i Drags­vik den­na som­mar. – Det är ing­et trev­ligt äm­ne men det här är det en­da sät­tet att bli du med sin histo­ria, sä­ger Dan Lind­holm, mu­sei­chef på Ek­ta mu­se­um som sam­man­ställt ut­ställ­ning­en.

Ut­ställ­ning: Fång­lä­ger­hel­ve­tet

Drags­vik. Plats: H-bygg­na­den på

Ekå­sens om­rå­de, Ra­se­borgs­vä­gen

37. Öp­pet: 22.5–26.8, ti-sö 11–17.

– Fa­stän det kom­mer upp myc­ket kring in­bör­des­kri­get och 1918 nu så tyck­te vi att det var vår upp­gift att lyf­ta fram fång­läg­ret. Det är väl­digt tra­giskt, ing­et trev­ligt äm­ne, men det här är det en­da sät­tet att bli du med sin histo­ria, sä­ger Dan

Lind­holm, mu­sei­chef på Ek­ta mu­se­um i Eke­näs.

Mu­se­et stäl­ler un­der som­ma­ren ut en li­ten ut­ställ­ning om fång­läg­ret för rö­da fång­ar som ver­ka­de på gar­ni­sons­om­rå­det i Drags­vik un­der in­bör­des­kri­get. Den är in­hyst i en gam­mal ka­sern­bygg­nad som lig­ger på Ekå­sen­om­rå­det, så nä­ra den ur­sprung­li­ga plat­sen som möj­ligt. Bygg­na­den an­vän­des san­no­likt av fång­vak­tar­na på läg­ret.

Här be­rät­tas histo­ri­en om läg­ret ge­nom fo­to­gra­fi­er, tex­ter och per­son­li­ga öden. Ett av de öden som pre­sen­te­ras mer in­gå­en­de är Lau­ri Sal­mis. Han var fånge på fång­läg­ret och åter­ger min­nen om sa­dis­tis­ka fång­vak­ter. Ock­så lä­ger­che­fen Kaar­lo Leis­ten får kom­ma till tals, ge­nom ett brev han skic­kat till che­fen för krigs­fäng­el­se­vä­sen­det om fång­ar som skju­tits i läg­ret.

Tung pro­cess

Just min­nen, me­mo­a­rer och brev är det främs­ta ma­te­ri­al som finns be­va­rat från fång­läg­ret i Drags­vik.

– Det är ju mest sub­jek­ti­va min­nen men vi har strä­vat ef­ter en mer ob­jek­tiv ut­ställ­ning med li­te från bå­da si­dor. Vi vill be­rät­ta hur det var på fång­läg­ret och i om med att vi rå­kar ha det här ut­rym­met tyck­te vi att det skul­le pas­sa bra med en ut­ställ­ning här. Då får man kanske en me­ra kon­kret upp­fatt­ning om hur det har va­rit, sä­ger ama­nu­ens

Ve­sa Kil­jo vid Ek­ta.

– Det har va­rit en av de and­ligt tyngs­ta pro­ces­ser jag va­rit med om att i vec­ko­tal ba­ra lä­sa om grym­het ef­ter grym­het. Och god­kän­na att det här verk­li­gen har hänt. Det kom­mer en väl­digt nä­ra, sä­ger Kil­jo.

Fång­läg­ret i Drags­vik är väl do­ku­men­te­rat tack va­re Stu­re Lind

holms bok Fång­lä­ger­hel­ve­tet Drags­vik. Ut­ställ­ning­en har fått sam­ma namn som boken och har gjorts i sam­ar­be­te med Lind­holm.

Ut­ö­ver lä­ger­ti­den be­rät­tas ock­så kort om hur själ­va gar­ni­sons­om­rå­det blev till och om fort­sätt­ning­en på fång­läg­ret: tvångs­ar­bets­in­rätt­ning­en som fun­ge­ra­de fram till 1940.

Vik­tigt att för­stå

Kil­jo ser det som vik­tigt att ta­la om in­bör­des­kri­get och il­lu­stre­ra ske­en­de­na.

– Det är vik­tigt att vi­sa vad det le­der till om vi le­ver i eg­na bubb­lor och slu­tar ta­la med varand­ra och slu­tar för­stå varand­ra. Jag tror att det var en stor över­rask­ning för al­la att det gick så här för 100 år se­dan. Om det ha­de fun­nits po­li­ti­ker som lug­na­de ner lä­get så ha­de det kanske in­te hänt, men nu gick det så här för att al­la spet­sa­de till lä­get. Och det hän­der fort­fa­ran­de på många håll i värl­den, sä­ger Ve­sa Kil­jo.

FO­TO: KRIGSMUSEET

DÖDLIGT. När­ma­re 3 000 per­so­ner dog i fång­läg­ret i Drags­vik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.