Nu skall Skog­by sy­nas

I bör­jan av ju­ni lan­se­rar Skog­by by­aråd en webb­por­tal. By­arå­dets ord­fö­ran­de Pi­ia Has­sel­berg be­rät­tar att den nya por­ta­len är nyt­tig. – På det här vi­set hop­pas vi i hög­re grad än ti­di­ga­re nå ut till de unga.

Västra Nyland - - News - JESPER SUNDSTRÖM jesper.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

Pi­ia Has­sel­berg är ord­fö­ran­de för Skog­by by­aråd och hon be­rät­tar att tan­ken om en webb­por­tal föd­des i fjol. I grund och bot­ten hand­lar det om att er­bju­da en plats där de oli­ka lo­ka­la för­e­ning­ar­na och ak­tö­rer­na kan sy­nas. Dess­utom blir det enkla­re för all­män­he­ten att ta del av vad som är på gång i byn.

– Vi kal­lar det för en por­tal ef­ter- som det in­te en­dast hand­lar om en webb­si­da. Vi an­vän­der oss ock­så av oli­ka so­ci­a­la me­di­er, till ex­em­pel Instagram och Snapchat. På det här vi­set hop­pas vi i hög­re grad än ti­di­ga­re nå ut till den unga be­folk­ning­en.

Det är da­ta­nom­lin­jen vid Ax­x­ell som har ut­ar­be­tat por­ta­len un­der led­ning av lä­rar­na Mar­tin Mol­nar och Ag­ne­ta Ek­bom. Has­sel­berg be­rät­tar att by­arå­det fö­re­språ­kar sam­ar­be­te och dess­utom har Ax­x­ell de­sig­nat by­arå­dets nya lo­go.

– Be­träf­fan­de por­ta­len gav vi dem rätt fria hän­der även om vi för­stås ha­de lagt upp en del rikt­lin­jer. Sa­m­ar­be­tet har fun­ge­rat bra och även i fort­sätt­ning­en är vi in­tres­se­ra­de av att gö­ra nå­got till­sam­mans med Ax­x­ell.

Det är ing­et sam­man­träf­fan­de att por­ta­len lan­se­ras just i år. Det är ett sätt att upp­märk­sam­ma fle­ra av de för­e­ning­ar som re­dan har fi­rat, el­ler skall fi­ra, oli­ka ju­bi­le­um.

– Vi fi­rar 25 år, FBK-verk­sam­he­ten fyl­ler 60 år, Skog­by IK fyll­de 80 år och in­om ett par år fyl­ler Skog­by UF 100. Ge­nom por­ta­len hop­pas vi öka sa­m­ar­be­tet och ge­men­ska­pen i byn, sä­ger Has­sel­berg.

Även om det finns fle­ra för­e­ning­ar som drar nyt­ta av den nya webb­funk­tio­nen så är det klart att vis­sa av dem re­dan nu är kän­da­re och har en stör­re drag­nings­kraft. Till ex­em­pel mark­nads­förs bun­ker­mu­se­um Ir­ma och Han­gö front­mu­se­um fli­tigt. Det har ock­så va­rit en ut­ma­ning att vis­sa av för­e­ning­ar­na se­dan förr har va­rit ak­ti­va­re än and­ra på in­ter­net. På sam­ma gång har det hel­ler in­te all­tid va­rit en­kelt att säl­ja in för­de­lar­na med in­ter­net åt al­la.

– Fram­för allt har det kanske in­te fun­nits den nöd­vän­di­ga kun­ska­pen om hur man når ut till de unga. Det är ing­et fel på klas­sisk mark­nads­fö­ring, men i dag mås­te man sy­nas brett på web­ben. Det räc­ker in­te en­dast med en webb­si­da och ett kon­to på Fa­ce­book, det krävs ock­så and­ra ka­na­ler, sä­ger Has­sel­berg.

Det är ing­et fel på klas­sisk mark­nads­fö­ring, men i dag mås­te man sy­nas brett på web­ben.

Pi­ia Has­sel­berg ord­fö­ran­de för Skog­by by­aråd

”Byn har vak­nat till liv”

Över­lag an­ser Has­sel­berg att det är myc­ket på gång i Skog­by. I fjol öpp­na­de bun­kern Ir­ma sin dörr för all­män­he­ten och det finns ock­så and­ra sa­ker att be­kan­ta sig med. Bland an­nat i som­ras ord­na­des det evenemang där in­vå­nar­na fick äta till­sam­mans på stran­den och tan­ken är att gö­ra sam­ma sak igen.

– En av in­vå­nar­na sa­de att byn har vak­nat till liv igen tack va­re allt det här och visst känns det så. Dess­utom får vi he­la ti­den för­slag på vad vi kun­de sat­sa på till näst. Det är allt från sto­ra till små idéer.

Till ex­em­pel har man job­bat för cy­kel­ställ vid buss­håll­plat­ser­na så att ele­ver som åker skol­buss kan par­ke­ra si­na cyklar där.

– Vi har myc­ket på gång och i bör­jan av ju­ni är det dags för vår förs­ta Skog­bydag nå­gon­sin. Ut­ö­ver det har vi ock­så and­ra evenemang i ki­ka­ren men jag kan in­te be­rät­ta me­ra just nu, sä­ger Pi­ia Has­sel­berg.

FO­TO: LI­NA ENLUND

HISTORISKT. Det finns myc­ket att se i när­he­ten av Skog­by, här står Pi­ia Has­sel­berg ut­an­för bun­ker­mu­se­um Ir­ma.

FO­TO: LI­NA ENLUND

NY FUNK­TION. I bör­jan av ju­ni lan­se­ras Skog­bys por­tal, sä­ger Pi­ia Has­sel­berg. Det­ta för att bland an­nat bun­ker­mu­se­um Ir­ma (i bak­grun­den) skall sy­nas bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.