Tre män klott­ra­de på tåg­vagn

Västra Nyland - - News -

Tre för po­li­sen hit­tills okän­da män miss­tänks för grov ska­de­gö­rel­se. Män­nen har fast­nat på en över­vak­nings­film i sam­band med att de spray­må­la­de en tåg­vagn som stod på Ka­ris tåg­sta­tion.

En av män­nen bar en ljus skärm­mös­sa och mör­ka klä­der, en an­nan ha­de en bas­ker, ljus rock och mör­ka byx­or, me­dan den tred­je bar skärm­mös­sa, ljus rock och mör­ka byx­or.

Män­nen har må­lat bok­stavs­kom­bi­na­tio­nen CMO med sil­ver­fär­gad spray­färg på tåg­vag­nen.

Ska­de­gö­rel­sen in­träf­fa­de kloc­kan 3.20 på ons­dags­mor­go­nen.

Den som even­tu­ellt sett el­ler vet nå­got om ofo­get om­beds kon­tak­ta po­li­sen per e-post på adres­sen vi­h­je­et.espoo@po­li­i­si. fi, el­ler per te­le­fon 0295 436 250 un­der tjäns­te­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.