Dom­stol vill ha ut­lå­tan­de om lä­rarav­stäng­ning

Västra Nyland - - News - JO­HAN­NA LEMSTRÖM

Fal­let med den av­stäng­da lä­ra­ren i Kar­jaan yh­te­isk­ou­lu be­hand­la­des av Ra­se­borgs stads­sty­rel­se i mån­dags. Po­li­sens ut­red­ning­ar på­går fort­fa­ran­de.

Un­der två sek­re­tess­be­lag­da ru­bri­ker be­hand­la­de stads­sty­rel­sen i Raseborg i mån­dags fal­let med den lä­ra­re som miss­tänks för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er rik­ta­de mot ele­ver i Kar­jaan yh­te­isk­ou­lu i Ka­ris.

Dels ha­de stads­sty­rel­sen fått en be­gä­ran från Helsing­fors för­valt­nings­dom­stol om ett ut­lå­tan­de an­gå­en­de att lä­ra­ren av­stängts från tjäns­teut­öv­ning. Dels ha­de en an­hål­lan om att grans­ka be­slu­tet om att av­stänga man­nen från tjänst ut­an lön in­kom­mit.

– Bak­grun­den till Helsing­fors för­valt­nings­dom­stols be­gä­ran är att lä- ra­ren ifrå­ga an­fört be­svär till dom­sto­len med an­led­ning av av­stäng­ning­en, sä­ger stads­sty­rel­sens ord­fö­ran­de An­ders Walls (SFP).

Han kan in­te när­ma­re gå in på någ­ra de­tal­jer i de bäg­ge ären­de­na ef­tersom fal­let är sek­re­tess­be­lagt.

Po­lis­ut­red­ning på­går än­nu

Vid Ra­se­borgs­po­li­sen kon­sta­te­rar kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Mats Sjö­holm att po­li­sens ut­red­ning av de miss­tänk­ta sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er­na fram­skri­der. Det kom­mer dock att drö­ja åt­minsto­ne någ­ra vec­kor än­nu in­nan de kan slut­fö­ras.

– Vi har hit­tills hål­lit för­hör med ett ti­o­tal barn. Den miss­tänk­ta lä­ra­ren har in­te för­hörts än­nu, ef­tersom vi vill sam­la in al­la fak­ta från bar­nen först, sä­ger Sjö­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.