Ny kö­pa­re till Gam­la bib­li­o­te­ket

Västra Nyland - - News -

Stads­sty­rel­sen i Raseborg god­kän­de i mån­dags ett nytt an­bud på fas­tig­he­ten Gam­la bib­li­o­te­ket i Eke­näs ef­tersom den för­ra kö­pa­ren Ol­li Sou­lié dra­git till­ba­ka sitt an­bud på 103 280 eu­ro.

Sty­rel­se­ord­fö­ran­de An­ders Walls (SFP) sä­ger att den till­tänk­ta kö­pa­ren änd­ra­de sig ef­ter att bygg­na­den kon­di­tions­grans­kats. An­bu­det åter­togs i mars i år.

Där­ef­ter har man för­hand­lat med en an­nan an­buds­gi­va­re, ak­tie­bo­la­get Ma­ril­la. En­ligt fö­re­tags­re­gist­ret är Ma­ril­la re­gi­stre­rat i In­gå och bakom fö­re­ta­get står Eke­näs­bon Ma­ri Emi­lia Hauska­vi­i­ta.

Stads­sty­rel­sen be­slöt nu att säl­ja fas­tig­he­ten till Ma­ril­la för 103 000 eu­ro. Kö­pa­ren ska stå för kost­na­der­na som upp­står vid för­ny­an­de av vär­me-, el-, vat­ten-, av­lopps- samt öv­ri­ga an­slut­ning­ar. I dags­lä­get är bygg­na­dens an­slut­ning­ar kopp­la­de till det nya bib­li­o­te­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.