Ösels kom­mun vill bli vänort till Raseborg

Västra Nyland - - News - JO­HAN­NA LEMSTRÖM

Est­nis­ka stor­kom­mu­nen Ösel vill bli vän med Raseborg. Kom­mu­nen har när­mat sig Raseborg med ett brev.

Ösels kom­mun, som bil­da­des 2017 ge­nom en sam­man­slag­ning av samt­li­ga kom­mu­ner på ön Ösel i Est­land, har när­mat sig Raseborg med tan­kar om ett vänorts­sam­ar­be­te.

Kom­mu­nens brev är un­der­teck­nat av kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Tiiu Aro och borg­mäs­ta­ren Ma­dis Kal­las.

I den nya kom­mu­nen in­går den ti­di­ga­re sta­den Ku­res­saa­re och de ti­di­ga­re lands­kom­mu­ner­na Ki­hel­kon­na, Laim­ja­la, Lei­si, Lää­ne-Saa­re, Mustja­la, Oris­saa­re, Piht­la, Pö­i­de, Sal­me, Tor­gu och Val­ja­la.

Tan­ken på vänorts­sam­ar­be­te är ingalun­da ny. Eke­näs stad ha­de på sin tid vänorts­sam­ar­be­te med bland and­ra Ku­res­saa­re.

En mo­tion för att ska­pa vänorts­sam­ar­be­te i de nor­dis­ka län­der­na för­slagsvis med någ­ra av Ra­se­borgs ti­di­ga­re pri­mär­kom­mu­ners vänor- ter el­ler med or­ter längs Kungs­vä­gen in­läm­na­des till stads­full­mäk­ti­ge i de­cem­ber.

Stads­sty­rel­sen an­teck­na­de då mo­tio­nen för kän­ne­dom och sän­de den till stads­ut­veck­lings­sek­tio­nen för be­red­ning.

”Kun­de pas­sa bra”

Nu val­de stads­sty­rel­sen att li­kaså an­teck­na Ösel kom­muns brev för kän­ne­dom. Stads­sty­rel­sen be­slöt att sta­den ska var öp­pen för vi­da­re dis­kus­sio­ner med Ösels kom­mun.

Stads­ut­veck­lings­sek­tio­nen gavs i upp­drag att be­re­da ären­det i sam­band med mo­tio­nen gäl­lan­de vänorts­sam­ar­be­te med de nor­dis­ka län­der­na.

Stads­sty­rel­sens ord­fö­ran­de An­ders Walls (SFP) tyc­ker att ett sam­ar­be­te med Ösels kom­mun kun­de fal­la sig helt na­tur­ligt:

– Vi är geo­gra­fiskt sett sto­ra bå­da två, Ösels kom­mun är Est­lands störs­ta fak­tiskt. Dess­utom har bå­da om­kring 30 000 in­vå­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.