Per­so­nalut­gif­ter­na krym­per med halv mil­jon

Västra Nyland - - News - JO­HAN­NA LEMSTRÖM

Då sta­den Ra­se­borgs bud­get för 2018 gjor­des upp i fjol hös­tas var det oklart vil­ka lö­ne­ju­ste­ring­ar de nya kol­lek­tivav­ta­len skul­le in­ne­hål­la.

I bud­ge­ten räk­na­de man med en ök­ning av per­so­nal­kost­na­der­na med 1,5 pro­cent jäm­fört med ni­vån 2017. I de nya av­ta­len är de av­tal­sen­li­ga höj­ning­ar­na dock sam­man­lagt 1,3 pro­cent, en av­se­värt mind­re ök­ning än man bud­ge­te­rat för. Dess­utom träd­de de nya av­ta­len i kraft först i maj.

Stads­sty­rel­sen ha­de där­för en bud­ge­tänd­ring på agen­dan i mån­dags. Ansla­gen för per­so­nalut­gif­ter kun­de nu mins­kas med näs­tan en halv mil­jon eu­ro för i år.

I stäl­let be­hövs mer peng­ar för fö­re­tags­häl­so­vår­den, vil­ket ock­så för­an­le­der bud­ge­tänd­ring­ar. Stads­sty­rel­sen god­kän­de en an­hål­lan om till­läggs­an­slag på 330 000 eu­ro i årets bud­get för fö­re­tags­häl­so­vår­den.

Or­sa­ken är att an­vänd­ning­en av fö­re­tags­häl­so­vår­den un­der det förs­ta kvar­ta­let va­rit så pass fli­tig att to­tal­kost­na­den på års­ni­vå be­räk­nas sti­ga till en mil­jon eu­ro.

I årets bud­get fanns 670 000 eu­ro re­ser­ve­rat för fö­re­tags­häl­so­vård. Sta­den kö­per tjäns­ter­na av vård­bo­la­get Me­hi­lä­i­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.