Skif­fe­rä­ga­re tar över Por­ka­la Ma­rin

Västra Nyland - - News - PAAVO RANTALAINEN

Por­ka­la gäst­hamn och Havs­by var en kort tid ut­an fö­re­ta­ga­re, men öpp­nar till som­ma­ren med hjälp av en ny ak­tör som har mångsidig er­fa­ren­het av lik­nan­de verk­sam­het.

Kyrkslätts kom­mun som äger Havs­byn har teck­nat ett hy­res­av­tal med fö­re­ta­get Saa­risto Yh­tiöt för ett knappt år. Fö­re­ta­get hör till Ju­va Ship­ping-kon­cer­nen som har mångsidig verk­sam­het vad gäl­ler skär­går­den och vat­ten­tra­fik.

Bo­la­gets de­lä­ga­re och ut­veck­lings­di­rek­tör Os­ka­ri Ju­va sä­ger att fö­re­ta­get vill va­ra med om att räd­da verk­sam­he­ten i Por­ka­la Havs­by, ser­vicen fortsätter på sam­ma sätt som ti­di­ga­re i som­mar.

De för­sö­ker få i gång Havs­byns som­mar så snabbt som möj­ligt, ge­nast när de lov som krävs är be­vil­ja­de.

Por­ka­la Havs­bys ti­di­ga­re re­stau­rang­ä­ga­re och Re­stau­rang Bryg­gan fortsätter som ti­di­ga­re och öpp­nar dör­rar­na näs­ta vec­ka.

Por­ka­la är en be­kant plats för Ju­va Ship­ping på grund av att bräns­le­för­sälj­ning­en har skötts av Se­a­point­ked­jan som är en del av kon­cer­nen.

– Eko­no­miskt är det in­te spe­ci­ellt lö­nan­de för oss att dri­va den här verk­sam­he­ten i Por­ka­la för en som­mar, men vi vil­le än­då va­ra med om att tryg­ga ser­vicen, kon­sta­te­rar Ju­va.

Por­ka­la Havs­by blev rätt över­ras­kan­de ut­an ak­tör då den för­ra fö­re­ta­ga­ren för ett par vec­kor se­dan vil­le sä­ga upp hy­res­kon­trak­tet på grund av eko­no­mis­ka pro­blem. Kyrkslätts kom­mun tän­ker kon­kur­rens­ut­sät­ta Hav­byns hy­res­kon­trakt med bör­jan år 2019.

– Vi är själv­klart in­tres­se­ra­de av Por­ka­la i fort­sätt­ning­en ock­så och många ut­veck­lingsidéer rör sig re­dan i tan­kar­na, sä­ger Ju­va.

Ju­va Ship­ping-kon­cer­nen har grun­dats brö­der­na Os­ka­ri och Joo­nas Ju­va och är en hel­het som be­står av många bo­lag. Verk­sam­he­ten star­ta­de med sjö­bus­sar. För­ra året in­led­de bo­la­get sin verk­sam­het som hu­vud­o­pe­ra­tor för ser­vicen på Skans­lan­det som lig­ger in­vid Sve­a­borg. Det blev möj­ligt när den ti­di­ga­re mi­li­tärön öpp­na­des för all­män­he­ten.

Till bo­la­get hör ock­så Skif­fer-re­stau­rang­er­na som finns i Helsing­fors och Han­gö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.