Kom­mu­nen kö­per än­nu mer mark

Västra Nyland - - News -

I april be­slu­ta­de kom­mun­sty­rel­sen i Sjundeå att kö­pa ett drygt 6 hek­tar stort om­rå­de i öst­ra än­dan av Vargsti­gen. I sam­band med kö­pet er­bjöds kom­mu­nen ock­så ett om- rå­de sö­der om fas­tig­he­ten. Nu har kom­mun­sty­rel­sen be­slu­tat att kö­pa även den mind­re tom­ten på en hek­tar för 18 000 eu­ro. Träd­be­stån­det på fas­tig­he­ten har in­te vär­de­rats men det in­går i kö­pet.

Mark­kö­pet mo­ti­ve­ras med fram­ti­da plan­lägg­ning. In­om den när­mas­te fram­ti­den kom­mer de­talj­pla­ne­ring av Kre­jans att bli ak­tu­ellt, spe­ci­ellt med tan­ke på gång- och cy­kel­vä­gar i om­rå­det. Det bor sko­le­le­ver i om­rå­det som mås­te få en säk­ra­re skol­väg än Sjun­deå­vä­gen, som ock­så an­vänds av tung tra­fik.

Om om­rå­det de­talj­pla­ne­ras blir bo­stads­om­rå­det i kom­mun­cent­rum stör­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.