Pro­jekt in­spi­re­ra­de till forsk­ning

Pro­jek­tet Na­tu­rens ri­ke­do­mar har i tre års tid gett stu­de­ran­de från väst­ny­länds­ka gym­na­si­er möj­lig­het att för­kov­ra sig i de na­tur­ve­ten­skap­li­ga äm­ne­na.

Västra Nyland - - News - AG­NE­TA SJÖBLOM ag­ne­ta.sjoblom@ksf­me­dia.fi

Pro­jektav­slut­ning ord­na­des på Ka­ris-Bill­näs gym­na­si­um där årets del­ta­ga­re sam­ti­digt pre­sen­te­ra­de si­na slut­ar­be­ten. Bland an­nat hand­la­de det om Han­ko­ni­e­men lu­ki­os mi­krob­stu­die, där man fors­kat i fö­re­koms­ten av bak­te­ri­er på oli­ka ytor – dörr­hand­ta­get till klass­rum­met vi­sa­de sig va­ra smut­si­gast, me­dan man i Han­gö gym­na­si­um fors­kat i huruvi­da an­ti­bi­o­ti­ka kan dö­da al­la bak­te­ri­er som finns på en te­le­fonskärm.

Lju­sets in­ver­kan på blåstång­en var te­mat för KBG:s Wil­ma Lind­viks, Ju­lia Mer­vas­tos och Ju­lia Wes­terlunds ar­be­te. In­spi­ra­tion och ma­te­ri­al för sin forsk­ning ha­de de häm­tat i sam­band med stu­die­be­sö­ket som gjor­des till Tvär­min­ne zoo­lo­gis­ka sta­tion. Förs­ta om­gång­en blåstångsalg dog vis­ser­li­gen på grund av vad de själv miss­tän­ker var bris­tan­de om­sorg un­der prov­vec­kan, då vatt­net i akva­ri­et in­te blev bytt till­räck­ligt of­ta. Med hjälp av per­so­na­len på Tvär­min­ne fick de än­då tag på ny blåstång och kun­de slut­fö­ra stu­di­en. För egen del är de nöj­da över att ha va­rit med i pro­jek­tet.

– Det har va­rit lä­ro­rikt och gett myc­ket er­fa­ren­het. Man har ock­så fått nya vän­ner.

Pro­fil­höj­ning för svå­ra äm­nen

Ock­så på lä­rar­håll är man nöjd.

– Allt har fun­ge­rat bra och va­rit li­te språk­bad sam­ti­digt. Att som lä­ra­re få be­kan­ta sig med kol­le­gor­na från de and­ra sko­lor­na har ock­så gett ett mer­vär­de, sä­ger Mar­jo En­berg från Han­ko­ni­e­men lu­kio.

En av mål­sätt­ning­ar­na med pro­jek­tet har va­rit att hö­ja in­tres­set för de na­tur­ve­ten­skap­li­ga äm­ne­na och upp­munt­ra till att skri­va dem i stu­dentex­a­men.

– I Eke­näs gym­na­si­um har ke­mi­grup­pen i år va­rit stör­re än den va­rit ti­di­ga­re. Men om det be­ror på det här el­ler på nå­got an­nat är svårt att ve­ta, sä­ger Ove Mo­lan­der.

– Na­tur­ve­ten­ska­per­na hör till de svå­ra­re äm­ne­na. Det finns all­tid de som är in­tres­se­ra­de, me­dan and­ra är det li­te mind­re, sä­ger Han­gö gym­na­si­ums Ax­el Holm­berg.

Fo­kus på forsk­ning

Pro­jekt av det här sla­get har ti­di­ga­re stått till buds främst in­om de hu­ma­nis­tis­ka äm­ne­na.

– Vi vil­le gär­na er­bju­da nå­got ex­tra ock­så åt dem som stu­de­rar na­tur­ve­ten­skap, sä­ger Ro­ger Ny­ström.

Han job­bar som lek­tor vid Ka­risBill­näs gym­na­si­um där sats­ning­en in­led­des med pi­lot­pro­jek­tet Från gru­va till pro­dukt. Året där­på ut­vid­ga­des pro­jek­tet till att in­vol­ve­ra fler gym­na­si­er och blev sam­ti­digt ock­så två­språ­kigt. Ef­ter ar­be­te kring te­man som vat­ten och ener­gi, be­sök av in­bjud­na ex­per­ter, stu­di­e­re­sor till Trond­heim och Reyk­ja­vik, av­slu­ta­de man i år med fritt val av te­ma och en re­sa till Mün­chen.

Fo­kus har än­då le­gat på själv­stän­digt fors­kan­de. För­u­tom att de stu­de­ran­de job­bat i la­bo­ra­to­ri­et med prak­tiskt ar­be­te har de haft möj­lig­het att be­sö­ka uni­ver­si­tet och in­du­stri som har med det eg­na forsk­nings­pro­jek­tet att gö­ra.

– Vi har sett pro­jek­tet som en kopp­ling till yt­ter­värl­den. Det vill an­nars lätt bli li­te slu­tet ibland, men det går att ha ro­ligt även med na- tur­ve­ten­ska­per. Det här har ock­så gett möj­lig­het att um­gås i na­tur­ve­ten­skap­li­ga tec­ken un­der li­te fi­ra­re for­mer och ploc­ka upp sa­ker som är in­tres­san­ta men in­te in­går i kur­ser­na, sä­ger Ro­ger Ny­ström.

Ma­te­ma­tik näs­ta?

I och med att fi­nan­sie­ring­en nu är slut tar pro­jek­tet åt­minsto­ne en pa­us. Blir det fler lik­nan­de pro­jekt kun­de ma­te­ma­tik va­ra nå­got att fo­ku­se­ra på, tyc­ker bå­de Ro­ger Ny­ström och Ove Mo­lan­der.

– Det är ett äm­ne som lig­ger i ti­den och som var och en kun­de upp­täc­ka. Yt­ter­värl­den bor­de fås med även i ma­te­ma­ti­ken.

Vi vil­le gär­na er­bju­da nå­got ex­tra ock­så åt dem som stu­de­rar na­tur­ve­ten­skap. Ro­ger Ny­ström lek­tor vid Ka­ris-Bill­näs gym­na­si­um

FO­TO: PRIVAT

RE­SOR. Un­der pro­jek­tets gång har ele­ver­na job­bat kring oli­ka te­man, haft ex­pert­be­sök och gjort stu­di­e­re­sor till Trond­heim, Reyk­ja­vik och till Mün­chen, där man be­sök­te bland an­nat Deutsches Mu­se­um (bil­den).

FO­TO: AG­NE­TA SJÖBLOM

AVSLUTNINGSDAGS. Ma­til­da Bernd­ts­son, Eri­ka Grö­ning och Ni­co­li­na Rosvall, längst till hö­ger, pre­sen­te­ra­de det eg­na slut­ar­be­tet i pro­jek­tet Na­tu­rens ri­ke­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.