Na­tu­rens ri­ke­do­mar

Västra Nyland - - News -

Ett treå­rigt pro­jekt av­sett för stu­de­ran­de som valt att för­dju­pa sig bi­o­lo­gi, geo­gra­fi, fy­sik el­ler ke­mi.

Mål­sätt­ning­en har va­rit att öka in­tres­set för de na­tur­ve­ten­skap­li­ga äm­ne­na, samt be­to­na vik­ten av tvär­ve­ten­skap­ligt tän­kan­de.

Ka­ris-Bill­näs gym­na­si­um har fun­ge­rat som pro­jek­tets hu­vud­sko­la. Öv­ri­ga sko­lor som med­ver­kat är Eke­näs gym­na­si­um, Virk­by gym­na­si­um, Kar­jaan lu­kio, Han­ko­ni­e­men lu­kio och Han­gö gym­na­si­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.