Sjundeå Cup kör i gång

Västra Nyland - - News - THOMAS SUNDSTRÖM

Hel­gen är vikt för stormönst­ring­en Sjundeå Cup. Hand­bolls­fes­ten ar­ran­ge­ras för 46:e gång­en.

Årets Sjundeå Cup in­leds på fre­dag kväll på id­rotts­pla­nen och fortsätter se­dan un­der hel­gen. De sista mat­cher­na spe­las på sön­dag ef­ter­mid­dag.

Och som van­ligt när det hand­lar om Sjundeå är det im­po­ne­ran­de siff­ror. I år gör man upp i 22 klas­ser i allt från se­ni­o­rer till mi­niju­ni­o­rer föd­da 2010. I A-, B- och C-ju­nior­klas­ser­na har cu­pen dess­utom FM-sta­tus för spel ut­om­hus.

Fin­lands störs­ta hand­bollstur­ne­ring loc­kar i år 284 lag. Flest lag – 22 styc­ken – är det i dam­klas­sen.

– To­ta­la an­ta­let lag är li­tet läg­re än i fjol, av nå­gon an­led­ning har vi fär­re svens­ka lag med och det gör en skill­nad, sä­ger Mia Wes­terlund, täv­lings­le­da­re för Sjundeå Cup.

Myc­ket handboll

Och obe­ro­en­de spe­las det väl­digt myc­ket handboll un­der hel­gen. To­talt spe­las 707 mat­cher på 19 gräs­pla­ner samt sex sand­pla­ner för mi­ni­klas­ser­na.

Sam­ti­digt in­ne­bär det nu att man har nå­got fär­re pla­ner än ti­di­ga­re. I fjol spe­la­de man på 29 styc­ken.

– Det här med sand­pla­ner är en till­fäl­lig lös­ning. Den äng där vi ha­de tänkt spe­la på var för ojämn, så vi fick flyt­ta. Till näs­ta år är det dock me­ning­en at vi skall va­ra till­ba­ka på gräs igen och ha fle­ra pla­ner, sä­ger Wes­terlund.

De förs­ta fi­na­ler­na spe­las re­dan på lör­dag ef­ter­mid­dag. Da­mer­na gör upp kloc­kan 14.35 och her­rar­na kloc­kan 15.10. På sön­da­gen kör se­dan ju­ni­or­fi­na­ler­na i gång med start kl 15.20.

In­vig­ning på lör­dag

Cu­pen in­vigs på lör­da­gen med ett öpp­nings­tal av Mer­ja Laak­so­nen, ord­fö­ran­de för Sjundeå kom­mun­sty­rel­se. Där­till har man en pris­ut­del­ning, samt pre­sen­te­rar den spel­dräkt som upp­märk­sam­mar Sjundeå IF:s 100-års­ju­bi­le­um.

– Tan­kens är att al­la vå­ra lag skall spe­la med den näs­ta sä­song, sä­ger Mia Wes­terlund.

I öv­rigt föl­jer ar­range­mang­en en väl in­ar­be­tad mo­dell.

– Grund­kon­cep­tet är väl in­kört, det har in­te fun­nits or­sak till någ­ra stör­re änd­ring­ar, sä­ger Mia Wes­terlund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.