Dam­spe­la­re rör på sig i de­ci­me­rad FM-se­rie

Det rör på sig i FM-se­ri­en i dam­hand­boll. Ingrid Lind­bom är klar för BK-46 och Ma­ria Barck åter­vän­der till SIF, men sam­ti­digt tac­kar två lag för sig.

Västra Nyland - - News - THOMAS SUNDSTRÖM thomas.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

Åbo IFK med­de­la­de i den för­ra vec­kan att man in­te kom­mer till spel i da­mer­nas FM-se­rie i handboll på grund av spelar­brist. Den 18-åri­ga skyt­ten Ingrid Lind­bom be­höv­de där­med en ny klub­ba­dress och det blev BK-46 i Ka­ris.

– BK har en bra mål­sätt­ning och sat­sar på dam­la­get, där­för känns det som ett na­tur­ligt steg att fort­sät­ta kar­riä­ren där, sä­ger Ingrid Lind­bom.

Lind­bom, som till­hör lan­dets elit i sin ål­ders­klass, hop­pas på ett bra lag­spel med myc­ket fart och hårt för­svar.

– Att det är bra tåg­för­bin­del­ser mel­lan Åbo och Ka­ris un­der­lät­tar ock­så va­let av BK, sä­ger Lind­bom.

Vik­tig spe­la­re

Ingrid Lind­bom till­hör­de un­der den gång­na sä­song­en ÅIFK:s bä­ran­de kraf­ter. Hon var ock­så la­gets näst­bäs­ta mål­skytt med si­na 72 mål. Ock­så i BK vän­tas hon få en stor roll.

– Lind­bom är en ju­ni­or­lands­lags­spe­la­re som kom­mer att gå långt. Jag hop­pas att vi i Ka­ris kan bi­dra till att ut­veck­la hen­ne som spe­la­re.

– Ingrid häm­tar en stör­re bredd till back­si­dan och med sin längd och fi­na skott kom­mer hon att va­ra en av nyc­kel­spe­lar­na näs­ta sä­song, sä­ger Mat­hi­as Lin­dén som trä­nar BK:s da­mer.

Barck till­ba­ka i SIF

Ock­så Sjundeå IF har klart men en för­stärk­ning, men här hand­lar det om ett väl­be­kant namn. Ma­ria Barck åter­vän­der till SIF och FM-se­ri­en ef­ter en pa­us på ett år.

– I la­get finns det många unga lo­van­de spe­la­re, men se­dan ock­så de som va­rit med en läng­re tid. Det är en bra kom­bi­na­tion och när al­la kon­cen­tre­rar sig på att nå sam­ma mål når vi ock­så go­da re­sul­tat, sä­ger Barck på SIF:s webb­plats.

Ma­ria Barck har en ge­di­gen bakgrund i SIF, men har ock­så hun­nit med en se­jour i Kyrk­sätt IF. Nu är hon dock till­ba­ka i mo­der­klub­ben.

– Även om Ma­ria var bor­ta ett år från FM-se­ri­en tror jag att hen­nes ru­tin kom­mer att hjäl­pa oss myc­ket, sä­ger SIF-trä­na­ren Taa­vi Ti­bar.

Pro­blem i FM-se­ri­en

För SIF och BK bör­jar det se lo­van­de ut med tan­ke på lag­byg­ge­na till näs­ta sä­song, men som hel­het dras se­ri­en med sto­ra pro­blem. För­ut-

om ÅIFK läm­nar ock­så At­las FM­se­ri­en och med tan­ke på att Spar­ta gjor­de det sam­ma för ett år se­dan bör­jar det nu va­ra oro­väc­kan­de tunt med dam­lag.

– Det är klart att det är li­tet oro­väc­kan­de, men sam­ti­digt är kanske bätt­re att ute­bli om man in­te har spe­la­re. Det är hel­ler ing­en idé att kom­ma till spel med allt­för unga lag, låt ju­ni­o­rer­na spe­la där de skall spe­la och gör se­dan dam­lag när det finns dam­spe­la­re. Jag tror och hop­pas att la­gen åter­vän­der till FM-se­ri­en, men det kan ta en tid, sä­ger hand­bolls­för­bun­dets verk­sam­hets­le­da­re Pä­i­vi Mi­tru­nen.

Ett pro­blem i sig är ock­så di­vi­sion 1-la­gen. Bland dem finns ing­et in­tres­se att sti­ga till FM-se­ri­en.

– Där finns ju lag med spe­la­re som var­var ner och som tyc­ker att de gjort sitt i FM-se­ri­en. Och se­dan finns det många aka­de­mi­lag som in­te hel­ler vill sti­ga – en för­e­ning kan ju i prak­ti­ken in­te ha två lag i sam­ma se­rie, sä­ger Mi­tru­nen.

PIc­ka­la HD kvar i et­tan

Se­ri­seg­ra­ren i di­vi­sion 1, Pic­ka­la HD, hör egent­li­gen till bå­da ka­te­go­ri­er­na med en stom­me be­stå­en­de av ti­di­ga­re FM-se­ri­e­spe­la­re. Där­till har unga SIF-spe­la­re fått chan­sen.

Pic­ka­la HD gav ock­så prov sitt kun­nan­de då man ställ­de upp i FM­se­ri­ens ni­vå­mät­ning mot At­las och vann över FM-se­ri­ens jum­bo med 32–14 och 36–23. Nå­got spel i FM­se­ri­en blir det än­då in­te.

– Nej, nog har vi för­stås pra­tat li­te om det, men det var nog in­te ak­tu­ellt. Vi kom­mer i stäl­let att sat­sa än­nu me­ra på att sam­ar­be­ta med SIF och hjäl­pa de unga spe­lar­na där, sä­ger Su­san­ne Ek­ström, mål­vakt i Pic­ka­la HD och ord­fö­ran­de för SIF.

FO­TO: VN-ARKIV/THOMAS SUNDSTRÖM

TILL­BA­KA. Ma­ria Barck åter­vän­der till SIF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.