EIF slog Gnis­tan med be­kvä­ma 4–0

Ef­ter att ha för­lo­rat två mat­cher i rad lyc­ka­des EIF ta en di­vi­sion 3-se­ger. Hem­ma i Eke­näs be­seg­ra­des Gnis­tan med 4–0.

Västra Nyland - - News - JESPER SUNDSTRÖM jesper.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

Mat­chen bör­ja­de ner­vöst och bå­da la­gen ha­de svårt att få i gång spe­let. Pass­nings­spe­let var hac­kigt på bå­da si­dor av pla­nen men ef­ter­hand bätt­ra­de fram­för allt EIF på sitt spel. I den 19:e mi­nu­ten lyc­ka­des la­get gö­ra kväl­lens förs­ta mål när Ja­ni­na Bro­man nic­ka­de in bol­len från när­håll. Strax in­nan halv­le­ken var över träf­fa­de Re­bec­ka Mann­ström rib­ban, men bol­len gick in­te i mål.

– Det bör­ja­de av­vak­tan­de, men vi blev he­la ti­den bätt­re. Sam­ti­digt mås­te man ock­så kom­ma ihåg att vi har fle­ra nyc­kel­spe­la­re ska­da­de, sä­ger EIF-trä­na­ren Mar­co Wer­ner.

Or­ken tröt

Fy­ra mi­nu­ter in i and­ra halv­le­ken var det dags för föl­jan­de mål, ock­så nu gjor­des det av EIF. Kyl­li­ke Soo­mets slog ett lågt in­lägg som gäs­ter­nas mål­vakt miss­be­döm­de full­stän­digt. Bol­len gick till Jen­ni­fer Lau­no­kor­pi som in­te ha­de någ­ra pro­blem med att hit­ta det tom­ma må­let.

Ef­ter den and­ra full­träf­fen gick luf­ten ur gäs­ter­na som in­te or­ka­de springa läng­re. Det led­de till kont­rings­möj­lig­he­ter för EIF och hem- ma­la­get gjor­de yt­ter­li­ga­re två mål. Bå­da gång­er­na var det Mann­ström som höll sig fram­me. EIF vann allt­så med 4–0.

– Det här var en vik­tig se­ger med tan­ke på de se­nas­te re­sul­ta­ten, sä­ger Wer­ner.

För EIF:s del var det in­te förs­ta gång­en som la­get be­seg­ra­de si­na mot­stån­da­re ge­nom att tröt­ta ut dem. Mat­chen mot Gnis­tan var ing­et un­dan­tag. EIF höll bol­len in­om la­get, Gnis­tan fick ja­ga och till slut tröt or­ken.

Det led­de till sto­ra luc­kor och gäs­ter­nas mål­vakt sum­me­ra­de si­tu­a­tio­nen bäst. Vid ett till­fäl­le var hen­nes med­spe­la­re helt slut­kör­da och tap­pa­de allt vad mar­ke­ring het­te. Någon­ting som fick mål­vak­ten att väd­ra sitt miss­nö­je hög­ljutt då hon märk­te att hon var en­sam med fle­ra EIF-spe­la­re på väg mot mål.

– För­stås är det en trygg­het att ve­ta att vårt spel gör det svårt för mot­stån­dar­na och i dag gjor­de vi det bra.

Men det finns all­tid sa­ker att job­ba på och vi slog fle­ra fel­pass­ning­ar. Det var re­sul­ta­tet av då­ligt fo­kus, sä­ger Mar­co Wer­ner.

EIF spe­lar föl­jan­de match näs­ta fre­dag, på bor­ta­plan mot Ka­siy­si/Hi­ki.

FO­TO: JESPER SUNDSTRÖM

MÅL­SKYTT. Jen­ni­fer Lau­no­kor­pi hör­de till dem som gjor­de mål när EIF vann med 4–0.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.