EIF hop­pas på re­kord­publik mot HIFK i mor­gon

Västra Nyland - - News - JESPER SUNDSTRÖM

På lör­dag kväll spe­lar Eke­näs IF en hem­ma­match i di­vi­sion 1. För mot­stån­det står Helsing­fors IFK och EIF hop­pas slå för­e­ning­ens pu­blik­re­kord i di­vi­sion 1.

Se­dan avan­ce­mang­et till di­vi­sion 1 har EIF en gång haft över 1 000 åskå­da­re på en match. För­e­ning­ens förs­ta match i et­tan 2015 sågs av 1 018 åskå­da­re. För den som tyc­ker om sta­tistik kan näm­nas att EIF:s rik­ti­ga pu­blik­re­kord lig­ger på 2 014 åskå­da­re och det sat­tes i di­vi­sion 1-kva­let mot FC Jazz hös­ten 2013.

Men nu hop­pas Pe­ter Haglund att slå di­vi­sion 1-re­kor­det. Herr­la­gets ma­na­ger är för­vän­tans­full in­för lör­da­gens hem­ma­match mot HIFK. En match som på för­hand har ut­må­lats till risk­fylld på grund av HIFK:s fans som är på väg till Eke­näs. På grund av det har ex­tra ord­nings­vak­ter och po­lis kal­lats in. Men Haglund väl­jer att se po­si­tivt på mat­chen.

– Jag an­ser in­te det här va­ra en hö­g­risk­match, det har ba­ra tris­sats upp på för­hand. För­stås tar vi än­då ar­range­mang­en på all­var och till ex­em­pel kom­mer HIFK:s fans ha en egen läk­tar­sek­tion och ett eget för­sälj­nings­stäl­le.

Or­sa­ken till dis­kus­sio­nen kring mat­chens sä­ker­het är HIFK-fan­sens ryk­te. Ge­nom åren har de va­rit in­blan­da­de i oli­ka kon­tro­ver­ser och till ex­em­pel i Helsing­fors­der­by­na mot HJK har det in­te all­tid gått rums­rent till. Dock mås­te det lyf­tas fram att in­te hel­ler HJK:s fans upp­träd­de per­fekt i de sam­man­hang­en.

Dess­utom är det ock­så vik­tigt att tän­ka på att de fles­ta fans – obe­ro­en­de av vil­ket lag de hål­ler på – be­ter sig bra. Ma­jo­ri­te­ten kla­rar av att gå på fot­boll ut­an att stäl­la till med pro­blem, men se­dan finns det all­tid röt­ägg som li­ka gär­na kun­de stan- na hem­ma. El­ler läm­na åt­ta öl­bur­kar oöpp­na­de.

Man kom­mer än­då in­te ifrån att lör­da­gens match är en topp­match. HIFK lig­ger på förs­ta plats i se­ri­en me­dan EIF är fem­te, men Eke­näsla­get har li­ka många po­äng som två lag fram­för i ta­bel­len. Till­sam­mans med KPV – som EIF spe­la­de 0–0 mot i mån­dags – är EIF det en­da som än­nu in­te har för­lo­rat en di­vi­sion 1-match i år.

EIF:s sal­do så här långt är en se­ger och tre oav­gjor­da re­sul­tat. Någon­ting Pe­ter Haglund är re­la­tivt nöjd med.

– Det har sett sta­bilt ut och vi har en­dast släppt in två mål, dess­utom kom bak­läng­esmå­len i sam­ma match. Po­äng­mäs­sigt skul­le vi kun­na ha fle­ra och till ex­em­pel i mån­dags var vi det bätt­re la­get även om det blev oav­gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.