Hög­klas­sig täv­ling att vän­ta i Eke­näs

Västra Nyland - - News - JESPER SUNDSTRÖM

Un­der vec­ko­slu­tet sam­las den in­hems­ka fris­be­e­gol­feli­ten i Väs­ter­by i Eke­näs. Or­sa­ken är att EIF ar­ran­ge­rar en del­täv­ling i se­ri­en Pro­di­gy Disc Pro Tour.

EIF har ock­så ti­di­ga­re ar­ran­ge­rat del­täv­ling­ar i tou­ren som i år går un­der ett nytt namn. JanMi­kael Uu­si­kylä, ord­fö­ran­de för EIF:s fris­be­e­golf­sek­tion, be­rät­tar att 144 del­ta­ga­re är an­mäl­da till täv­ling­en. Fle­ra än så får hel­ler in­te va­ra med.

– Del­ta­gar­na är in­de­la­de i två poo­ler med 72 täv­lan­de i var­je. I prin­cip är he­la den in­hems­ka eli­ten på plats men det finns någ­ra åter­bud. Det här är årets förs­ta del­täv­ling så där­för är in­tres­set stort, det är möj­ligt att det in­te del­tar li­ka många i föl­jan­de del­täv­ling som av­görs i Uleå­borg.

EIF är re­pre­sen­te­rat av sex del­ta­ga­re un­der vec­ko­slu­tet. De är Mar­cus Rå­berg, Christi­an Bar­man, Su­san­na Vir­ta­nen, Mi­kael Sund­man, Ari Ös­terlund och Uu­si­kylä.

Man täv­lar i sex klas­ser och den förs­ta bör­jar kloc­kan 8 på lör­dags­mor­go­nen. På lör­da­gen går del­ta­gar­na två run­dor, de kas­tar 18 kor­gar per run­da, och på sön­da­gen av­görs en run­da. Pre­cis som ti­di­ga­re år är publi­ken väl­kom­men att ta del av täv­ling­en.

– Men i så fall mås­te man ta de som täv­lar i be­ak­tan­de. Det är tillå­tet att tit­ta på täv­ling­en från de oli­ka sand­vä­gar­na och man får ock­så föl­ja med de oli­ka kor­gar­na på ett be­hö­rigt av­stånd. Men man får in­te stö­ra de som kas­tar, sä­ger Uu­si­kylä.

Om­tyckt

Uu­si­kylä sä­ger att man är stol­ta in­om fris­be­e­golf­sek­tio­nen över att få ar­ran­ge­ra del­täv­ling­ar på tou­ren. Och det sä­ger ju näs­tan sig själv, det är klart att EIF in­te skul­le få ord­na täv­ling­ar år ef­ter år om ar­range­mang ha­de va­rit då­li­ga.

– Fram­för allt har vår ba­na all­tid va­rit om­tyckt och det har in­te gjorts någ­ra sto­ra änd­ring­ar på den in­för i år. Ett OB-om­rå­de har ju­ste­rats men det är mest på de­talj­ni­vå.

FO­TO: LI­NA ENLUND

FÖRS­TA TÄV­LING­EN. På lör­dag är det dags för en del­täv­ling på en in­hems­ka fris­be­e­golf­tou­ren. EIF och Jan-Mi­kael Uu­si­kylä är re­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.