Präst­kul­la runt cyklas på sön­dag

Västra Nyland - - News -

Kloc­kan tio på sön­dags­för­mid­da­gen går start­skot­tet får årets upp­la­ga av Präst­kul­la runt på cy­kel. Kon­cep­tet är det­sam­ma som ti­di­ga­re men i år blir det ing­en du­athlon­klass.

Pre­cis som van­ligt är det möj­ligt att an­mä­la sig på plats, men i år är start- och mål­om­rå­det flyt­tat. Den här gång­en är täv­lings­cent­ret vid fot­bolls­hal­len i Väs­ter­by. Or­sa­ken är att det sam­ti­digt ord­nas en fris­be­e­golf­täv­ling i Väs­ter­by.

Men rut­ter­na har in­te änd­rat och de är 36 kilo­me­ter re­spek­ti­ve 24 kilo­me­ter. Den se­na­re är en fa­mil­jerutt.

– Vi har hört oss för hos en del fö­re­tag och ut­ma­nat dem att stäl­la upp. Men vi får se hur det blir, sä­ger Mi­ka Äbb från ÖSK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.