Vik­tig dag för spor­ten

OK Raseborg ar­ran­ge­ra­de sin an­del av världs­o­ri­en­te­rings­da­gen på ons­dag kväll i Bro­marv. Där kun­de man prö­va på oli­ka slag av ori­en­te­rings­ba­nor, men ock­så få an­nan in­for­ma­tion om spor­ten.

Västra Nyland - - News - THOMAS SUNDSTRÖM thomas.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

– Det vik­ti­ga med det här är att vi kan ge al­la en bild av spor­ten, sa­de Kristi­an For­sell som höll i trå­dar­na för OK Ra­se­borgs del.

OK Raseborg ar­ran­ge­ra­de nu en nor­mal kvälls­o­ri­en­te­ring, och ha­de sam­ti­digt oli­ka ba­nor med tan­ke på världs­o­ri­en­te­rings­da­gen. Det var nu and­ra gång­en OK Ras­bergs var med om det­ta – i fjol höll man bland an­nat till i cen­tra­la Eke­näs.

– Då rik­ta­de vi oss ock­så till sko­lor­na och vi ha­de väl 700 del­ta­ga­re sam­man­lagt. I år prö­va­de vi på ett an­nat kon­cept, men det är klart att del­ta­gan­det in­te blir li­ka stort på nå­got sätt, sa­de For­sell.

Nu höll man till i ter­räng­en vid Bro­marv id­rotts­plan. Där ar­ran­ge­ra­de ju OK Raseborg i sön­dags en na­tio­nell täv­ling.

Bra ar­range­mang

På plats i Bro­marv fanns ock­så det fin­lands­svens­ka ori­en­te­rings­för­bun- det FSO:s för­bundsträ­na­re Fre­dric Por­tin. För hans del var det nu det förs­ta be­sö­ket i Bro­marv och han gil­la­de det han såg.

– Det här är ett lyc­kat ar­range­mang, och man gör bra sa­ker på barn- och ju­ni­or­si­dan i OK Raseborg, sa­de han.

To­talt del­tog sex FSO-för­e­ning­ar i världs­o­ri­en­te­rings­da­gen.

– På gräs­rots­ni­vå mår vi väl gans­ka bra, in­tres­set på det lo­ka­la pla­net är sta­bilt, sa­de Por­tin.

Ut­ma­ning­ar finns

Sam­ti­digt har man ock­så ut­ma­ning­ar in­om FSO, in­te minst då man ser på eli­ten. Ef­ter att Ot­to Si­mo­sas flyt­tat till Pyrin­tö i Tam­mer­fors har FSO i prak­ti­ken ing­en egent­lig top­p­o­ri­en­te­ra­re på herr­si­dan.

– På dam­si­dan är lä­get kanske li­tet bätt­re, men över­lag är lä­get nog li­te oro­an­de om man ser på hu­vud­klas­ser­na. Vi är i en li­ten svac­ka.

Sam­ti­digt märks det ock­så på sta­fettsi­dan. Det är in­te så många år se­dan för­e­ning­ar som IF Fem­man, Par­gas IF och OK 77 höll sig myc­ket väl fram­me, men nu är det me­ra tunn­sått med FSO-fram­gång­ar.

– Öst­ny­länds­ka OK Tri­an är ett bra pro­jekt och det har ut­veck­lat spor­ten i den re­gi­o­nen, men jag hop­pas ju att man ock­så in­om and­ra för­e­ning­ar skul­le hö­ja pro­fi­len. Det är klart att vi från för­bun­det hjäl­per till där vi kan, men det är nog in­om för­e­ning­ar­na det sto­ra ar­be­tet mås­te gö­ras, sa­de Fre­dric Por­tin.

FO­TO: LI­NUS WES­TERLUND

GÄST. För­bundsträ­na­re Fre­dric Por­tin var på plats i Bro­marv på ons­dag kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.