Em­pa­ti hål­ler sam­häl­let ihop

Västra Nyland - - Ledare - Lau­ri Ra­pe­li Lau­ri Ra­pe­li är forsk­nings­chef vid Åbo Aka­de­mi.

Två av varand­ra obe­ro­en­de stu­di­e­re­sul­tat upp­märk­sam­ma­des ny­li­gen av fin­länds­ka me­di­er. En­ligt det förs­ta, som ba­se­rar sig på en ame­ri­kansk stu­die från 2016, hör fin­län­dar­na till de mest oem­pa­tis­ka i värl­den. And­ra oem­pa­tis­ka län­der en­ligt sam­ma stu­die var, till ex­em­pel, Est­land, Po­len och Li­tau­en. Ecu­a­dor, Sau­dia­ra­bi­en och Pe­ru ran­ka­des högst.

En­ligt den and­ra stu­di­en har in­komst­ni­vån ett ne­ga­tivt sam­band med em­pa­ti. Det­ta be­ty­der att ju hög­re in­koms­ter, desto läg­re em­pa­ti, i ge­nom­snitt. Som på be­ställ­ning, de­mon­stre­ra­de Sam­lings­par­ti­ets riks­dags­le­da­mot Su­san­na Koski på Yle hur det­ta sam­band i prak­ti­ken ser ut. Hon vi­sa­de ing­en för­stå­el­se för den si­tu­a­tion som en ar­bets­sö­kan­de be­fann sig i. Me­dan den ar­bets­lö­sa kvin­nan be­skrev hur hon käm­pa­de med att få ut­komst­stö­det att räc­ka, för­kla­ra­de Koski att i hen­nes jobb kan man ”kla­ra sig i vec­kor ut­an att hand­la i mat­bu­ti­ken”. Koski har se­na­re för­kla­rat att allt­sam­mans var iscen­satt av den po­li­tis­ka väns­tern. Hur den po­li­tis­ka väns­tern ha­de fått Koski att upp­trä­da i ett Yle­pro­gram och hä­va ur sig dum­he­ter är dock än­nu oklart.

En gra­tis af­färsidé: skriv en em­pa­ti­al­go­ritm, den som kan. Jag tror Fa­ce­book så små­ning­om bör­jar va­ra in­tres­se­rad att kö­pa.

Em­pa­ti be­ty­der för­må­gan att för­stå och upp­le­va and­ras käns­lor samt att vi­sa med­käns­la. Det hand­lar om att kun­na sät­ta sig i nå­gon an­nans si­tu­a­tion. Som fal­let Koski vi­sar är det myc­ket svårt att kom­mu­ni­ce­ra med and­ra ut­an em­pa­ti. Tänk själv på nå­gon som du kän­ner och mås­te um­gås med, till ex­em­pel på ar­bets­plat­sen. Nå­gon som för dig känns som en helt obe­grip­lig män­ni­ska och som du in­te alls är på sam­ma våg­längd med. Sa­m­ar­be­tet lö­per in­te sär­skilt bra, el­ler hur?

Det är helt okej att in­te kom­ma bra över­ens med pre­cis al­la, men ex­emp­let kanske ger li­te in­syn i em­pa­tins roll i vårt för­hål­lan­de till and­ra män­ni­skor. Em­pa­ti möj­lig­gör att vi över hu­vud ta­get kan va­ra till­sam­mans och gö­ra sa­ker till­sam­mans med and­ra. Det­ta gäl­ler i dag­hem, sko­lor, på ar­bets­plat­ser, sam­häl­lets al­la ni­vå­er och kon­tex­ter.

De verk­lig­hets­bubb­lor, som vi al­la i viss mån le­ver i, mins­kar på em­pa­tin. Dess­utom gör de so­ci­a­la me­di­er­na vå­ra bubb­lor allt star­ka­re. Det be­ror på al­go­rit­mer­na som styr allt som vi ser i de so­ci­a­la me­di­er­na. Al­go­rit­mer­na byg­ger i sin tur på ett för­sök att max­i­me­ra vår be­kväm­lig­het. Det är ju trev­li­ga­re att bli ut­satt för så­da­na bud­skap från and­ra män­ni­skor som pas­sar ihop med vår egen verk­lig­hets­upp­fatt­ning.

Be­ty­del­sen av al­go­rit­mer­na i de so­ci­a­la me­di­er­na är så pass stor att man bör­jat pra­ta om ”al­go­ritm­de­mo­kra­ti”. Men om al­go­rit­mer för till­fäl­let har en ne­ga­tiv in­ver­kan på vår em­pa­ti­för­må­ga, kun­de de ock­så an­vän­das för att öka den. De som be­stäm­mer över de so­ci­a­la me­di­er­nas lo­gik har, ge­nom möj­lig­he­ten att ma­ni­pu­le­ra vår em­pa­ti, en otro­lig makt över sam­häl­lens ut­veck­ling.

En gra­tis af­färsidé: skriv en em­pa­ti­al­go­ritm, den som kan. Jag tror Fa­ce­book så små­ning­om bör­jar va­ra in­tres­se­rad att kö­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.