Lyc­kad väx­ling i Åbo

Västra Nyland - - Ledare - THOMAS SUNDSTRÖM thomas.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

Re­no­ve­ring­en av Olym­pi­a­sta­di­on har bland an­nat be­tytt att Sta­fett­kar­ne­va­len un­der de se­nas­te åren fått tur­ne­ra run­tom i Svensk­fin­land. Nu se­nast nåd­de man för förs­ta gång­en Åbo och det var en bra lös­ning.

Paavo Nur­mis sta­di­on vi­sa­de sig va­ra la­gom stor och la­gom be­lä­gen för ett ar­range­mang av Sta­fett­kar­ne­va­lens ka­li­ber. Då dess­utom vädret var så bra blev kar­ne­va­len en bok­stav­li­gen myc­ket so­lig till­ställ­ning.

För­stås finns det få sa­ker som är så starkt för­knip­pa­de med varand­ra som Olym­pi­a­sta­di­on och Sta­fett­kar­ne­va­len, och visst lär kar­ne­va­len åter­vän­da dit så fort som möj­ligt. Men om, och när, det be­hövs al­ter­na­tiv bor­de Åbo lig­ga bra till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.