AND­RAS RÖS­TER

Västra Nyland - - Ledare -

Även om EU un­der Ber­lusco­nis tid blev van med Ita­li­ens nyc­ker så tor­de den nya re­ge­ring­en ska­pa allt hår­da­re hu­vud­värk bå­de i EU och i eu­ro­om­rå­det.

Turun Sa­no­mat om Ita­li­en.

IQ-ni­vån bland unga i Fin­land, Sve­ri­ge och Nor­ge har av­ta­git med i snitt 0,23 po­äng per år se­dan mit­ten av 1990-ta­let. Även Stor­bri­tan­ni­en, Ne­der­län­der­na, Est­land och Tyskland vi­sar tec­ken på stag­na­tion. Fortsätter Fin­land i sam­ma takt tap­par vi i snitt 7,49 IQ-po­äng un­der de kom­man­de 30 åren.

Blir vi allt dum­ma­re i takt med att sam­häl­let och tek­ni­ken blir ”smar­ta­re”? Skärm­tit­tan­de kan ver­ka be­dö­van­de och ska­pa bris­tan­de kon­cent­ra­tions­för­må­ga.

Af­färs­ma­ga­si­net Fo­rum Torsten Fa­ger­holm om att mar­schen mot idi­okra­ti har bör­jat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.