”Så blev jag av med vär­me­vall­ning­ar­na”

Li­vet lek­te för den ny­gif­ta Su­san­na Eriks­son, men de obe­hag­li­ga, stän­digt åter­kom­man­de vär­me­vall­ning­ar­na gav hen­ne ing­en ro. Väx­textrak­ten i Me­noflo­ra in­ne­bar en skon­sam och na­tur­lig lös­ning för Su­san­na.

Västra Nyland - - Ledare -

– Jag har träff at man­nen i mitt liv, jag är lyck­lig och kän­ner mig ung igen. Det är ir­ri­te­ran­de att krop­pen in­te hål­ler med, och in­te be­ter sig li­ka ungt som jag kän­ner mig, be­rät­tar Su­san­na med ett skratt.

56- åri­ga Su­san­na ar­be­tar som spe­ci­allä­ra­re och är in­tres­se­rad av na­tur­li­ga pro­duk­ter. I mat­af­fä­ren väl­jer hon helst eko­lo­gis­ka pro­duk­ter, om det ba­ra är möj­ligt.

På fri­ti­den vis­tas hon gär­na ute i skog och mark, och ploc­kar li­ter­vis med svamp som ock­så vän­ner och fa­milj får nju­ta av.

Na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser

När Su­san­na bör­ja­de få nog av vär­me­vall­ning­ar­na var det själv­klart att hon skul­le ta hjälp av ett pre­pa­rat ba­se­rat på na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser.

En god vän re­kom­men­de­ra­de Well­vi­tas na­tur­pre­pa­rat Me­noflo­ra, som in­ne­hål­ler röd­klö­ver, sal­via och so­ja.

– Jag kän­de till al­la in­gre­di­en­ser­na från för­ut, och kom­bi­na­tio­nen kän­des på­lit­lig, be­rät­tar hon.

Me­nof lo­ra in­ne­hål­ler skon­sam­ma ex­trakt av röd­klö­ver och sal­via, som stö­der kvin­no­krop­pen i de för­änd­ring­ar som den ge­nom­går un­der klimakteriet.

Vär­me­vall­ning­ar­na lind­ra­des

Su­san­na följ­de vän­nens råd och be­ställ­de en för­pack­ning Me­noflo­ra från Well­vi­ta.

– Eft er att ha an­vänt ta­blet­ter­na un­der en tid märk­te jag en för­änd­ring till det bätt­re. Jag drab­bas fort­fa­ran­de av vär­me­vall­ning­ar, men nu går de snab­ba­re över, be­rät­tar Su­san­na.

– Jag mis­sa­de att ta Me­nofl ora un­der en vec­ka när jag var ute och res­te. Jag in­såg det när vär­me­vall­ning­ar­na plöts­ligt kom till­ba­ka. Det kom­mer in­te att hän­da igen, för­säk­rar den ny­gift a Su­san­ne.

– Jag kän­ner mig ung i själ och hjär­ta, och skul­le öns­ka att min kropp ock­så i fort­sätt­ning­en kän­des så, sä­ger hon med ett skratt.

Ny­gif­ta Su­san­na och hen­nes man för­e­nas av sitt in­tres­se för na­tu­ren och na­tur­li­ga pro­duk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.