Vär­me­vall­ning­ar och natt­svett­ning?

SÅ FÅR DU NA­TUR­LIG HJÄLP UN­DER KLIMAKTERIET

Västra Nyland - - Ledare -

Klimakteriet med­för oft a be­svä­ran­de vär­me­vall­ning­ar och natt­svett­ning. Rast­lö­sa nät­ter har i sin tur många trå­ki­ga följ­der, såsom då­ligt hu­mör, trött­het och ret­lig­het.

Me­noflo­ra är ut­veck­lat för att mins­ka de vär­me­vall­ning­ar och svett­ning­ar som för­knip­pas med klimakteriet, men många an­vän­da­re mär­ker till sin gläd­je att pre­pa­ra­tets väx­tingre­di­en­ser ock­så har and­ra po­si­ti­va ef­fek­ter.

Me­nofl ora – na­tur­ligt stöd för kvin­nor i klimakteriet

Skon­sam­ma och tryg­ga na­tur­pro­duk­ter har bli­vit allt mer po­pu­lä­ra bland kvin­nor i över­gångs­ål­dern, och många kvin­nor har lyc­kats lind­ra si­na be­svär med hjälp av så­da­na pre­pa­rat.

Me­nofl ora är ett helt na­tur­ligt pre­pa­rat, med in­gre­di­en­ser som ba­lan­se­rar vär­me­vall­ning­ar­na och svett­ning­ar­na. Pro­duk­ten in­ne­hål­ler dess­utom D-vi­ta­min som stär­ker ben­stom­men.

Stär­ker ock­så ben­stom­men

Att östro­gen­pro­duk­tio­nen av­tar på­ver­kar ock­så ben­stom­men, och un­der­sök­ning­ar har vi­sat att kvin­nors ben­mas­sa mins­kar be­tyd­ligt just i det­ta ske­de av li­vet.

D-vi­ta­mi­net i Me­noflo­ra tar dock hand om din ben­stom­me och bi­drar till att be­grän­sa för­lus­ten av ben­mas­sa eft er över­gångs­ål­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.