In­tres­sant pe­ri­od ur lo­kal syn­vin­kel

Västra Nyland - - Ledare -

Lo­ka­lar­ki­vet Ar­res­ten i Ka­ris vi­sar i som­mar en ut­ställ­ning om Ka­ris un­der åren 1917–1919. Sam­häl­let runt järn­vä­gen i Ka­ris väx­te re­la­tivt snabbt de förs­ta år­tion­de­na av 1900-ta­let. I bild­sam­ling­ar­na finns bil­der av ståt­li­ga bygg­na­der; elekt­ri­ci­tets­ver­ket, bryg­ge­ri­et, för­e­nings­ban­ken, sam­sko­lan och så vi­da­re. Fol­kets hus stod ock­så klart 1917 men av det finns inga bil­der i ar­ki­vet.

Ut­ställ­ning­en ba­se­rar sig på det ma­te­ri­al som finns i ar­ki­vet, bland an­nat en­sta­ka hand­ling­ar om Rö­da gar­det i Ka­ris-Po­jo, om de tys­ka mi­li­tä­rer som kom till de vi­tas und­sätt­ning i april 1918 och om den vi­ta si­dans väl­vil­ja mot dem.

1910-ta­lets sta­tions­sam­häl­le upp­lev­de fle­ra sto­ra brän­der. I ju­ni 1918 brann den nya sam­sko­lan ner till grun­den, men ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till sko­lan tog nya kraft­tag och ett nytt skol­hus stod klart ett halv­år se­na­re.

Lo­ka­lar­ki­vet Ar­res­ten, Central­ga­tan 90, Ka­ris, tis­da­gar 13–16, ons­da­gar 15-18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.