Syst­rar som hjälp­te al­la

Di­a­ko­nis­sor­nas in­sat­ser un­der kri­get 1918 vi­sas på ut­ställ­ning i Helsing­fors. Edith Sjösten som var född i Han­gö hann ver­ka som sjuk­skö­ters­ka bå­de vid fron­ten och i fång­läg­ret i Drags­vik.

Västra Nyland - - Ledare - NICLAS ERLIN niclas.erlin@ksf­me­dia.fi

Ut­ställ­ning: Edith Sjösten – syst­rar­na och in­bör­des­kri­get. Plats: Di­a­ko­nis­san­stal­ten i Helsing­fors. Tid: 13.4–31.8.

Var och en så­rad som man mö­ter ska få hjälp. Den ska­da­des par­ti­till­hö­rig­het har ing­en be­ty­del­se i sam­man­hang­et.

Ett di­rek­tiv med den här in­ne­bör­den skic­ka­de Helsing­fors di­a­ko­nis­san­stalt ut till si­na ut­bil­da­de då in­bör­des­kri­get i Fin­land var ett fak­tum i bör­jan av år 1918. An­vis­ning­en var syn­ner­li­gen klar: Di­a­ko­nis­sor­nas upp­gift är att stå till tjänst då hjälp be­hövs, oav­sett på vil­ken si­da av front­lin­jen de rå­kar be­fin­na sig.

Di­a­ko­nis­sor­nas och prov­syst­rar­nas si­tu­a­tion och in­sat­ser un­der in­bör­des­kri­get lyfts fram på en ut­ställ­ning som Helsing­fors di­a­ko­nis­san­stalt öpp­na­de i april. Hel­he­ten har byggts upp av di­a­ko­nis­san­stal­tens mu­se­um Di­amus och den om­fat­tar ett rum i an­stal­tens bygg­nad vid Alp­ga­tan 2 i Berg­häll.

Sjuk­hus

År 1918 drev di­a­ko­nis­san­stal­ten ett sjuk­hus, upp­rätt­höll två barn­hem och ut­bil­da­de di­a­ko­nis­sor. Kvin­nor­na – syst­rar­na – var verk­sam­ma in­om för­sam­ling­ar, för­e­ning­ar och kom­mu­ner run­tom i lan­det.

Ut­ställ­ning­en byg­ger till en stor del på de brev som di­a­ko­nis­sor­na och prov­syst­rar­na kon­ti­nu­er­ligt skic­ka­de till di­a­ko­nis­san­stal­ten.

Syst­rar­na upp­lev­de kri­get från bör­jan till slut. De hann hjäl­pa så­ra­de på bå­de rö­da och vi­ta si­dan. Ef­ter att de vi­ta ta­git över i Helsing­fors fun­ge­ra­de di­a­ko­nis­san­stal­tens sjuk­hus som tyskt fält­la­sa­rett.

Skrev dag­bok

En av di­a­ko­nis­sor­na lyfts sär­skilt fram, näm­li­gen Edith Sjösten, upp­vux­en i Han­gö. I tre må­na­der hann hon ver­ka som sjuk­skö­ters­ka på de vi­tas si­da, och från ju­li till no­vem­ber ar­be­ta­de hon i fång­läg­ret i Eke­näs.

Den dag­bok hon skrev ger en unik in­blick i li­vet vid fron­ten och i fång­läg­ret.

Det är svårt att in­te be­rö­ras av Edith Sjöstens egen si­tu­a­tion un­der kri­get. Hon ha­de näm­li­gen för av­sikt att gif­ta sig med sin ung­domsvän Al­lan Gustafs­son, men han stu­pa­de, träf­fad av de rö­das ku­lor.

Den 7 feb­ru­a­ri skrev Edith i sin dag­bok: ”Vi sök­te och fann Al­lans lik i Ter­vo­la. Där låg han med ge­nom­skju­tet bröst”.

”Låt mig le­va li­vet ut­an kla­gan” fort­sat­te hon si­na an­teck­ning­ar.

– Det är otro­ligt att hon kun­de för- so­nas, då hen­ne fäst­man ha­de dö­dats, sä­ger Bir­git­ta Geust som sam­man­ställt ma­te­ri­a­let om Sjösten.

– Det var sunt tän­kan­de i en grym värld, kon­sta­te­rar Geust som hör till mu­se­ets fri­vil­li­ga.

Edith Sjösten tjä­na­de som di­a­ko­nis­sa un­der res­ten av sitt yr­kes­verk­sam­ma liv.

Ut­ställ­nings­tex­ten har sam­man­ställts av mu­se­ets in­ten­dent Jaa­na af Häll­ström. Ut­ställ­ning­en är öp­pen var­da­gar kloc­kan 9–16 fram till 31.8.

Kom­plet­te­ran­de ma­te­ri­al finns till­gäng­ligt på nä­tet på adres­ser­na ta­ri­na­so­i­tin.fi/si­sa­ret1918 (fins­ka) och ta­ri­na­so­i­tin.fi/Edit­hSjos­ten (svens­ka).

NICLAS ERLIN FO­TO: HELSING­FORS DI­A­KO­NIS­SAN­STALT FO­TO:

VÅRD.

SYSTER. Edith Sjösten del­tog i kri­get som sjuk­skö­ters­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.