Treå­ring­ar fick mu­se­i­kort för li­vet

Västra Nyland - - Ledare - SPT

Kring fy­ra fem­te­de­lar av al­la fin­län­da­re som föd­des den 5 maj 2015, allt­så sam­ma dag som mu­se­i­kor­tet lan­se­ra­des, har fått ett livs­långt mu­se­i­kort.

I sam­band med kam­pan­jen de­la­des to­talt 128 mu­se­i­kort ut, skri­ver FMA Cre­a­tions i ett press­med­de­lan­de. FMA Cre­a­tions ägs av Fin­lands mu­sei­för­bund och säl­jer mu­se­i­kor­tet som fun­ge­rar som bil­jett till 270 mu­se­er run­tom i Fin­land.

För al­la treå­ring­ar var det in­te rik­tigt klart vad pre­sen­ten gick ut på.

– Ja­ha, vad är ett mu­se­um? Finns där bi­lar? und­ra­de Ak­se­li från Es­bo.

FMA Cre­a­tions upp­skat­tar att de lyc­ka­des nå över åt­tio pro­cent av de fin­län­da­re som föd­des den 5 maj 2015. En­ligt Sta­tistik­cen­tra­len föd­des i me­del­tal 152 barn per dygn år 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.