Ståupp­ko­mik i som­mar igen

Hu­mor­hu­sets som­marsats­ning får en fort­sätt­ning i som­mar i Eke­näs. I år be­står af­fisch­nam­nen mesta­dels av svens­kar, men även Jan­ne Grön­roos upp­trä­der. Han fun­ge­rar sam­ti­digt som kväl­lens kon­fe­ren­ci­er.

Västra Nyland - - Ledare - KRISTOFFER NÖJD kristoffer.nojd@ksf­me­dia.fi

Hu­mor­hu­sets Som­mar Stand Up går av sta­peln fre­da­gen den 10 au­gusti på Bos­sa No­va Be­ach Club i Eke­näs. Det är and­ra gång­en det­ta evenemang ord­nas.

– Show & din­ner-kon­cep­tet har vi­sat sig po­pu­lärt, kanske för att det va­rit så ovan­ligt i Svensk­fin­land. Kon­cep­tet hand­lar li­ka myc­ket om ståupp som att gå ut och äta el­ler ba­ra ta en öl en so­lig au­gu­sti­k­väll, sä­ger pro­du­cent Da­ni­el Lind­holm.

I fjol do­mi­ne­ra­de de fin­lands­svens­ka ko­mi­ker­na. I år är det väl­digt riks­svenskt.

– Så här många svens­ka namn har ald­rig ti­di­ga­re stått på sce­nen sam­ti­digt i Fin­land. Det är kul.

Svens­ka topp­namn

Svens­ka Has­se Bron­tén åter­vän­der till Eke­näs. Det gör även Nis­se Hall­berg, som upp­träd­de till­sam­mans med Björn Gustafs­son i Eke­näs ti­di­ga­re i vår.

Pre­miär i Eke­näs blir det för ko­mi­ker­na Carl Stan­ley och Fred­rik An­ders­son.

Bron­tén är den mest me­ri­te­ra­de i ska­ran. Han är den fö­re det­ta po­li­sen som sad­la­de om till ko­mi­ker och är i dag en av Sve­ri­ges mest bo­ka­de i gen­ren.

An­ders­son de­bu­te­ra­de som ståupp­ko­mi­ker 2004. År 2010 tur­ne­ra­de han på Big Co­me­dy-tur­nén med bland and­ra Hen­rik Schyf­fert och Fe­lix Hern­gren. An­ders­sons so­lo­fö­re­ställ­ning Se­ri­al Jo­ker vann Årets fö­re­ställ­ning på Svens­ka Stand up-ga­lan år 2015.

Hall­berg har se­nas­te åren eta­ble­rat sig i Sve­ri­ge. Ef­ter ge­nom­brot­tet 2014 är han re­dan in­ne på sin and­ra so­lo­fö­re­ställ­ning Trött, som drar i gång på hös­ten. År 2015 tog han emot pris på svens­ka Stand up­ga­lan som Årets ny­kom­ling och har se­dan dess byggt vi­da­re på sin tra­gi­ko­mis­ka ståupp.

Stan­ley är ett av svensk hu­mors ab­so­lut störs­ta fram­tids­löf­ten. År 2016 fick han, en­dast som 19-åring, sitt sto­ra ge­nom­brott och ut­sågs till Årets ny­kom­ling. Sam­ma år blev han den yngs­ta pa­nel­med­lem­men nå­gon­sin att med­ver­ka i Par­la­men­tet. Stan­ley har även hun­nit med so­lo­fö­re­ställ­ning­en Är­ligt ta­lat, som vi­sa­des på SVT.

– Man kan kanske sä­ga att det är frå­ga om Hu­mors­ve­ri­ges fram­tid. För­hopp­nings­vis kan be­sö­kar­na i fram­ti­den stolt­se­ra med att de har sett Nis­se och Carl på sam­ma scen, sä­ger Lind­holm.

Bil­jet­ter­na släpps i mor­gon

För det fin­lands­svens­ka in­sla­get står Väst­ny­lands am­bas­sa­dör i Sve­ri­ge, Jan­ne Grön­roos, som är allt syn­li­ga­re i Sve­a­ri­ket bå­de via job­bet på Af­ton­bla­dets mor­gon-tv och via stå- upp-sce­ner såsom Nor­ra Brunn i Stock­holm.

Bil­jett­släpp är det lör­da­gen den 26 maj kloc­kan 12. Bil­jet­ter kan kö­pas via Net­tic­ket.fi, Luc­kan el­ler Kul­tur­hu­set Ka­re­li­as bil­jett­kas­sa.

Eve­ne­mang­et har 18 års ål­ders­gräns, men un­derå­ri­ga får be­sö­ka eve­ne­mang­et i säll­skap av för­äl­der.

FO­TO: RO­BERT ELDRIM FO­TO: RO­BERT ELDRIM

TILL­BA­KA. Nis­se Hall­berg åter­vän­der till Eke­näs ef­ter en lyc­kad de­but i vint­ras.

FO­TO: AN­DERS BERG FO­TO: ARKIV

KÄND. Jan­ne Grön­roos är ock­så känd i Sve­ri­ge. Vi ses på tor­get!

HETT NAMN. Carl Stan­ley är ett av de he­ta­re nam­nen på ståupp­sce­nen i Sve­ri­ge.

TILL­BA­KA. Me­ri­te­ra­de ko­mi­kern Has­se Bron­tén upp­trä­der i Eke­näs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.