Öpp­na sin­nen på Is­lands­re­sa

Is­land är ett ex­o­tiskt res­mål för vem som helst. Ett gäng från Kår­kul­la fick åka dit. Men det var ing­en van­lig klass­re­sa då nät­ver­kan­de och me­di­e­kun­skap stod på pro­gram­met.

Västra Nyland - - Ledare - KRISTOFFER NÖJD kristoffer.nojd@ksf­me­dia.fi

I sex år har Väst­ra Ny­lands Folk­hög­sko­la er­bju­dit en stu­di­e­lin­je som he­ter Open Minds. Ti­di­ga­re te­man har va­rit konst och te­a­ter. Årets te­ma är me­di­er. Open Minds Me­dia är en ettå­rig ut­bild­ning. Stu­di­e­hel­he­ten be­står av kom­mu­ni­ka­tion ge­nom film, ljus och ljud. Ut­bild­ning­en rik­tar sig till unga per­so­ner som upp­le­ver att de be­hö­ver sär­skilt stöd i in­lär­nings­pro­ces­sen.

En grupp per­so­ner från Kår­kul­las en­het Dag­tek i Eke­näs har ta­git del av ut­bild­ning­en.

I prak­ti­ken är de tio stu­de­ran­de på VNF tre da­gar i vec­kan. Två hand­le­da­re från Kår­kul­la är med dem då.

Nu är ter­mi­nen över men vis­sa kanske fortsätter näs­ta år. I an­nat fall fortsätter sa­m­ar­be­tet in­om Open Minds Network. Det är ett nor­diskt sam­ar­be­te för att ska­pa en platt­form för livs­långt lä­ran­de för vux­na med spe­ci­al­be­hov.

– Prin­ci­pen är att man gör själv, åt sig själv och tar in­lär­nings­pro­ces­sen i si­na eg­na hän­der, för­kla­rar Sa­ra Jans­son som är hand­le­da­re på Kår­kul­la.

Dröm­mer om att gö­ra tv

I maj gjor­de de stu­de­ran­de en re­sa till Is­land in­om ra­mar­na för Open Minds Network. De öv­ri­ga del­ta­gar- na kom­mer från Nor­ge, Is­land och Li­tau­en.

Un­der re­san ha­de de stu­de­ran­de från Kår­kul­la och VNF ver­nis­sage för sin fo­tout­ställ­ning Hu­man Na­tu­re, där de bland an­nat fick träf­fa och in­ter­vjua lan­dets un­der­vis­ning­s­och kul­tur­mi­nis­ter Lil­ja Al­freds­dót­tir som be­sök­te fo­tout­ställ­ning­ens ver­nis­sage.

Grup­pen bjöd ock­så på per­for­mans och träf­fa­de kol­le­ger från Is­land och Nor­ge. De fo­to­gra­fe­ra­de och fil­ma­de ock­så myc­ket själ­va, när de in­te själ­va blev fo­to­gra­fe­ra­de.

– Vi har spe­lat in mas­sor med ma­te­ri­al och ta­git mas­sor med bil­der. Må­let är att vi ska gö­ra en do­ku­men­tär av ma­te­ri­a­let näs­ta läsår, sä­ger Jans­son.

I Nor­ge finns TV BRA som är en tv-ka­nal av och för män­ni­skor med funk­tions­ned­sätt­ning i Hor­da­land. TV BRA-tea­met som var på plats på Is­land gjor­de ett stort in­tryck på väst­nylän­ning­ar­na.

– De gör ett väl­digt proff­sigt ar­be­te och vi dröm­mer om att gö­ra någon­ting lik­nan­de på Kår­kul­la i fram­ti­den. Vi kun­de lyf­ta fram sa­ker för vår egen mål­grupp, sä­ger Jans­son.

– Det skul­le va­ra ge­nom­för­bart här. Vi är en stor en­het och har där­för möj­lig­het att väl­ja fle­ra sys­sel- sätt­nings­in­rikt­ning­ar ut­an att väl­ja bort någon­ting an­nat, sä­ger Sa­bi­na Vaa­rimo som är en­hets­chef på Dag­tek och som ock­så var med på re­san.

Un­der re­san ord­na­des oli­ka verk­stä­der med de and­ra re­dak­tio­ner­na. Del­ta­gar­na ha­de inga pro­blem med att kom­mu­ni­ce­ra.

– Vi märk­te att de var jät­te­duk­ti­ga på eng­els­ka.

– Jag kan ock­så nors­ka, sä­ger Cedric ”Ed­dy” Krook.

Ted­dy Vik­holm tyck­te de var­ma käl­lor­na var bäst med re­san, Mar­le­ne Lund­berg gil­la­de shop­ping­en, Rasmus Ranc­ken fyr­hju­ling­ar- na, Ed­dy Krook tyck­te det var gott med fish & chips och ro­ligt att lä­ra kän­na de nors­ka kol­le­ger­na på TV BRA och Ka­ta­ri­na Ja­lan­der gil­la­de is­lands­häs­tar­na.

Ser man på ut­bild­ning­en så näm­ner Ed­dy Krook fil­man­det, fo­tan­det och in­ter­vju­an­det som det bäs­ta. Ja­lan­der tyck­te det var kul att lä­ra sig ani­me­ra.

Man hann ock­så med an­nat ro­ligt, som att ri­da på is­lands­häs­tar och se på öns fa­sci­ne­ran­de miljö med be­sök vid bland an­nat Ting­val­la na­tio­nal­park, Strok­kur-gej­sern, Gull­foss-vat­ten­fal­let och Sol­hei­mar eko­by.

Re­san var en oför­glöm­lig upp­le­vel­se för al­la. Vis­sa flög förs­ta gång­en. And­ra fick för­verk­li­ga si­na dröm­mar, till ex­em­pel Ka­ta­ri­na Ja­lan­der som fick ri­da på is­lands­häst på Is­land och mo­tor­cy­ke­len­tu­si­as­ten Ranc­ken som fick åka fyr­hju­ling i tre tim­mar i is­ländsk ter­räng.

Näs­ta år blir det ing­en re­sa för de väst­ny­länds­ka re­dak­tö­rer­na, dä­re­mot står de vär­dar för ett se­mi­na­ri­um för Open Minds Network på VNF i feb­ru­a­ri. I sam­band med det kom­mer ock­så den and­ra de­len av Hu­man Na­tu­re att stäl­las ut på Gal­le­ri Kob­ra.

Ut­bild­ning­en in­klu­si­ve re­san har va­rit verk­ligt lä­ro­rik för al­la par­ter.

– De stu­de­ran­de har lärt sig fo­to­gra­fe­ra, fil­ma, re­di­ge­ra och klip­pa ihop fil­mer själ­va med hjälp av oli­ka pro­gram, sä­ger Jans­son.

– Och de har lärt sig att ta otro­ligt fi­na fo­to­gra­fi­er, sä­ger hand­le­da­re Bir­git­ta Eng­ström.

På Kår­kul­la är man väl­digt nöj­da med me­di­e­te­mat.

– Det er­bju­der någon­ting för al­la. Nå­gon kanske är duk­tig på da­to­rer, nå­gon vill stå fram­för ka­me­ran me­dan nå­gon an­nan trivs bätt­re bakom den. Vå­ra bru­ka­re har fått en fin ut­bild­ning och vi har fått fin fort­bild­ning, sä­ger Jans­son och Vaa­rimo.

FO­TO: LI­NA ENLUND

BERESTA. I re­se­säll­ska­pet ingick Ka­ta­ri­na Ja­lan­der, Git­ta Eng­ström, Ed­dy Krook, Rasmus Ranc­ken, Ted­dy Vik­holm, Mar­le­ne Lund­berg och bakom hen­ne Sa­bi­na Vaa­rimo och Sa­ra Jans­son. På bil­den sak­nas Na­dia Hinds, Si­mon Ki­uru, Marina Val­ke­a­pää och Nat­halie Järn­ström.

FO­TO: PRIVAT

JOBB. Ka­ta­ri­na Ja­lan­der do­ku­men­te­rar upp­le­vel­ser­na med en Go pro-ka­me­ra.

Dröm­mar i upp­fyl­lel­se

FO­TO: PRIVAT

TER­RÄNG. Rasmus Ranc­ken fick upp­le­va Is­land på en fyr­hju­ling med Sa­ra Jans­son vid styr­stång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.