Fynd från läg­ret på Tul­lud­den vi­sas på ut­ställ­ning

Västra Nyland - - News - TEXT CLA­RA WAHLSTRÖM kul­tur@vastranyland.fi FOTO LINA ENLUND lina.enlund@ksf­me­dia.fi

Li­vet och män­ni­sko­ö­de­na i det tys­ka mi­li­tär­läg­ret på Tul­lud­den i Hangö 1942–1944 är te­mat för som­ma­rens ut­ställ­ning på Hangö Mu­se­um. Här vi­sas ett stort an­tal fö­re­mål från de ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar­na på Tul­lud­den och ett ge­di­get bild­ma­te­ri­al blan­dat med ögon­vitt­nes­skild­ring­ar från lä­ger­ti­den. Ut­ställ­ning: Dur­ch­gangs­la­ger Hangö – Det tys­ka tran­si­to­läg­ret i Hangö 1942-1944. Plats: Hangö Mu­se­um. Tid: 19.5.2018–31.3.2019.

Vå­ren 2014 kom be­ske­det att de sista kvar­va­ran­de ba­rac­ker­na från det tys­ka läg­ret ute på Tul­lud­den skul­le ri­vas på grund av om­fat­tan­de för­fall. Ar­ke­o­log Jan Fast tog då ini­ti­a­ti­vet till att bör­ja gö­ra ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar.

– Någ­ra lik­nan­de un­der­sök­ning­ar ha­de in­te ti­di­ga­re gjorts på plat­sen, och fyn­den är många, och tid­vis över­ras­kan­de, sä­ger Fast, som för till­fäl­let även skri­ver sin dok­tors­av­hand­ling om läg­ret på Tul­lud­den.

I ut­gräv­ning­ar­na har fri­vil­li­ga från bå­de Fin­land och Tyskland del­ta­git, samt ele­ver från Han­gös bå­da gym­na­si­er.

Läg­ret, som bör­ja­de byg­gas 1942 ef­ter att de Sov­je­tis­ka styr­kor­na läm­nat Hangö udd, be­stod från bör­jan av runt 130 ba­rac­ker, varav en­dast tre står kvar i dag. Läg­ret fun­ge­ra­de som ett tran­si­to­lä­ger för tys­ka sol­da­ter på väg till och från nord­fron­ten, och som mest kun­de det fin­nas mel­lan 3 300 och 4 400 sol­da­ter i läg­ret.

– Tå­gen från och till fron­ten kom och gick, dag och natt. För många av sol­da­ter­na kun­de re­san hem för en kort per­mis­sion ta näs­tan en må­nad, sä­ger Jan Fast.

Sär­skilt från 1943 och fram till slu­tet av kri­get var Hangö den vik­ti­gas­te mel­lan­sta­tio­nen för tys­ka sol­da­ter i Fin­land och läg­ret var stort för fins­ka för­hål­lan­den. I läg­ret fanns bå­de bi­o­sa­long, bo­stä­der för of­fi­ce­ra­re samt ett se­pa­rat fång­lä­ger för ukrains­ka krigs­fång­ar. Stor­le­ken till trots var läg­ret trång­bott och för­hål­lan­de­na spar­tans­ka. Ba­rac­ker­na var dra­gi­ga och ful­la av löss och an­nan ohy­ra.

Bland tand­bors­tar och kärl

Det är just li­vet i läg­ret som är ut­ställ­ning­ens främs­ta fo­kus. Fö­re­må­len som ställs ut är en bland­ning av krigs­ma­te­ri­el och var­dag­li­ga fö­re­mål som alla är be­kan­ta med. Bland de fö­re­mål som hit­tats finns tand­bors­tar, spel, kon­serv­bur­kar och kok­kärl. För Jan Fast, som un­der sin kar­riär job­bat mest med fynd från be­tyd­ligt äld­re epo­ker har ar­be­tet med des­sa ut­gräv­ning­ar va­rit an­norlun­da.

– Jag tror att igen­kän­nings­fak­torn för dem som be­sö­ker ut­ställ­ning­en kom­mer att va­ra hög.

Fast sä­ger att ar­be­tet med ut­gräv­ning­ar­na och sam­man­stäl­lan­det av ma­te­ri­a­let till ut­ställ­ning­en va­rit en lång och ar­bet­sam pro­cess. In­te ba­ra fö­re­mål har sam­lats in, ut­an sto­ra mäng­der ar­kiv­ma­te­ri­al har gåtts ige­nom och in­ter­vju­er har gjorts med per­so­ner som haft an­knyt­ning till läg­ret på Tul­lud­den. Bå­de tys­ka krigs­ve­te­ra­ner och Han­gö­bor med min­nen från läg­rets tid har in­ter­vju­ats. Ba­ra att spå­ra per­so­ner­na i frå­ga har ibland va­rit krä­van­de och tids­drygt.

– Man mås­te kom­ma ihåg att Fin­lands al­li­ans med Na­zi­tyskland fort­fa­ran­de är ett kon­tro­ver­si­ellt äm­ne för vis­sa. Det är ock­så del­vis än­nu le­van­de män­ni­skor med tid­vis trau­ma­tis­ka min­nen och öden man skild­rar. Som histo­ri­ker är det vik­tigt att man tar den etis­ka aspek­ten i be­ak­tan­de. Jag har ve­lat ta upp äm­net på ett så ob­jek­tiv sätt som möj­ligt, sä­ger Fast.

Ute på Tul­lud­den kom­mer ar­be­tet att fort­sät­ta ock­så den­na som­mar. I tur att grä­vas ut är grun­der­na av de kvinn­li­ga Rö­da Kors-ar­be­tar­nas ba­rack. I läg­ret fanns runt tret­tio kvin­nor sta­tio­ne­ra­de. Det lå­ter kanske som ett li­tet an­tal i jäm­fö­rel­se med sol­da­ter­na, men Fast tycker att det är vik­tigt att lyf­ta fram även de per­so­ner som var en del av krigs­ma­ski­ne­ri­et – ut­an att stri­da vid fron­ten.

Me­lan­ko­lis­ka fo­to­gra­fi­er

Ut­ställ­ning­en har även en konst­när­lig aspekt. För den­na står konst­nä­ren Jan Kai­la och fo­to­gra­fen Ja

po Knu­u­ti­la. De­ras bi­drag be­står av fo­to­gra­fiskt ma­te­ri­al, som do­ku­men­te­rar det som finns kvar av läg­ret i dags da­to. Bå­da har själ­va del­ta­git i ut­gräv­ning­ar­na och de­ras stäm­nings­ful­la, li­te me­lan­ko­lis­ka verk kny­ter på ett fint sätt ihop det för­flut­na med nu­ti­den.

Lau­ra Lot­ta An­ders­son, mu­sei­chef på Hangö Mu­se­um, sä­ger att all­män­he­tens in­tres­se för pro­jek­tet på Tul­lud­den har va­rit stort och sam­ar­be­tet med Jan Fast har va­rit myc­ket gi­van­de. Re­dan år 2016 be­stäm­des det att en ut­ställ­ning om läg­ret skul­le ord­nas och för­be­re­del­ser­na har på­gått i över ett år.

– Vi vill att en vik­tig ut­ställ­ning som den­na skall på­gå läng­re än ba­ra en som­mar. På så sätt har så många som möj­ligt tid att be­kan­ta sig med den­na uni­ka pe­ri­od av Han­gös histo­ria, sä­ger An­ders­son.

FOTO: LINA ENLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.