He­lan­der slog till di­rekt

IF Ra­se­borgs Oli­ver He­lan­der in­led­de årets fri­id­rotts­sä­song med ett verk­ligt form­be­sked. I Van­da kas­ta­de He­lan­der 85,46 me­ter, ett re­sul­tat som in­ne­bar en av­kla­rad EM-gräns.

Västra Nyland - - News - JESPER SUNDSTRÖM jesper.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

IF Ra­se­borgs spjut­kas­ta­re Oli­ver He­lan­der öpp­na­de fri­id­rotts­sä­song­en på ett im­po­ne­ran­de sätt. I Van­da kas­ta­de He­lan­der i lör­dags 85,46 me­ter. Det var en or­dent­lig pus­t­ning av det eg­na re­kor­det och dess­utom gick han över kval­grän­sen till EM.

– 85 me­ter bor­de nog va­ra gans­ka nä­ra en EM-bil­jett. För­stås var det skönt att sät­ta ett så­dant här re­sul­tat re­dan nu, sä­ger He­lan­der.

Te­ro Pit­kämä­ki kom tvåa med ett kast på 82,64.

He­lan­der star­ta­de täv­ling­en med att kas­ta 82,73 me­ter i den förs­ta om­gång­en, vil­ket var per­son­ligt re­kord för ho­nom. Det följ­de han upp med ett än­nu bätt­re re­sul­tat i föl­jan­de om­gång, då flög spju­tet 85,46 me­ter.

– In­te ha­de vi kanske rik­tigt räk­nat med det här inför täv­ling­en. I fre­dags sa­de vi att det är bra om re­sul­ta­tet bör­jar med en åt­ta och det lyc­ka­des, sä­ger trä­na­ren Glenn Lig­nell.

Ef­ter den and­ra om­gång­en kas­ta­de in­te hel­ler He­lan­der fle­ra kast och det var hel­ler ing­en som pas­se­ra­de ho­nom. När­mast kom Te­ro Pit­kämä­ki med ett kast på 82,64.

– Mitt re­sul­tat var så bra så det fanns ing­en or­sak att kas­ta me­ra och even­tu­ellt ris­ke­ra att dra på sig en ska­da, sä­ger He­lan­der.

– Det är helt möj­ligt att han kas­tar över 90 me­ter i som­mar. Tufft att kas­ta ett re­sul­tat som det där i mot­vin­den, sa­de Pit­kämä­ki till HBL när han skul­le be­skri­va He­lan­ders in­sats.

För­stås var det skönt att sät­ta ett så­dant här re­sul­tat re­dan nu.

Av­kla­rad EM-gräns

Tack va­re He­lan­ders nya per­son­li­ga re­kord kla­ra­de han ock­så av EM­grän­sen för mäs­ter­ska­pen i Ber­lin se­na­re i som­mar. Vis­ser­li­gen är hans del­ta­gan­de än­nu in­te be­kräf­tat, men lä­get ser onek­li­gen in­tres­sant ut.

– Själ­va grän­sen var ju en­dast 80 me­ter, men 85 me­ter bor­de nog va­ra gans­ka nä­ra en EM-bil­jett. För­stås var det skönt att sät­ta ett så­dant här re­sul­tat re­dan nu, sä­ger He­lan­der.

Lig­nell sä­ger att den ti­di­ga fram­gång­en in­te kom­mer att änd­ra på det ur­sprung­li­ga upp­läg­get.

– Det är sna­ra­re tvärtom och nu fick vi ju en be­kräf­tel­se på att lä­get är bra. Sam­ti­digt har Oli­ver un­der vå­rens trä­ning­ar kas­tat fem me­ter läng­re än ti­di­ga­re och nu följ­de han sam­ma möns­ter i täv­lings­sam­man­hang.

För He­lan­ders del blir föl­jan­de täv­ling Paavo Nur­mi Ga­mes i Åbo, ef­ter det vän­tar en hem­ma­täv­ling i Ka­ris.

– Det gick fak­tiskt bra i dag och re­sul­ta­tet var vik­tigt med tan­ke på fort­sätt­ning­en, sä­ger Oli­ver He­lan­der.

Oli­ver He­lan­der IF Ra­se­borg

FOTO: VN-ARKIV/LINA ENLUND

STARKT BE­SKED. Oli­ver He­lan­der slog till med 85,46 me­ter i sä­son­göpp­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.