Nytt bo­en­de står klart

Över­lå­tel­sen av Espe­ris nya serviceboende i Gam­mel­bo­da i Eke­näs gjor­des i går. Ser­vice­bo­en­det, som be­står av tre en­he­ter, rym­mer över 50 per­so­ner.

Västra Nyland - - News - TEXT OCH FOTO MÄRTA NUMMENMAA mar­ta.nummenmaa@vastranyland.fi

Ar­be­tet med det nya ser­vice­bo­en­det i Gam­mel­bo­da har kom­mit till ett slut. I går över­läts ser­vice­bo­en­det till sta­den Ra­se­borg.

Byg­get av ser­vice­bo­en­det i Gam­mel­bo­da har väckt in­tres­se bland Eke­näs­bor­na. Nu är det fär­digt – i går över­läts ser­vice­bo­en­det till sta­den och byg­gar­na är fär­di­ga.

Ar­bets­le­da­ren från Ra­ken­nus­li­i­ke Lehto, Niklas Ny­man, är myc­ket nöjd med pro­jek­tet.

– Det är skönt att få det fär­digt. Det blev li­te bråt­tom på slu­tet, men vi höll oss till tids­ra­men.

Det in­le­dan­de mö­tet för pro­jek­tet hölls med Ra­se­borgs stad i ju­li i fjol. Nu har sta­den ett nytt serviceboende med tre bygg­na­der, varav en av dem är ett rad­hus med stöd­bo­stä­der.

– Ser­vice­bo­en­det är han­di­kap­pan­pas­sat med bland an­nat ram­per, bre­da dör­rar och hand­tag i du­schar­na och på hand­fa­tet. Det vik­ti­gas­te är ju att de som bor här ska tri­vas och ha det bra.

Hem­trev­ligt bå­de ute och in­ne

Då de bör­ja­de pla­ne­ra pro­jek­tet an­sök­te de om bygg­lov för tre bygg­na­der. Till en bör­jan fick de en­dast bygg­lov för två, men slut­li­gen god­kän­des alla och där­med blev stöd­bo­stä­der­na verk­lig­het.

– Jag tror att man egent­li­gen ha­de tänkt byg­ga en bu­tik där rad­hu­set är nu. Hu­set är hursom­helst till för dem som kla­rar sig gans­ka långt själ­va, men kanske be­hö­ver li­te hjälp med mat­kas­se och dy­likt. Det blir en bra hel­het.

Ser­vice­bo­en­det är in­de­lat i två tom­ter – vård­hem­met Bir­git­ta och hem­met Berg­vik, samt stöd­bo­stä­der­na Berg­vik.

– I vård­hem­met Bir­git­ta finns det 34 plat­ser, i hem­met Berg­vik 17 och stöd­bo­stä­der­na är fem till an­ta­let.

Ut­rym­me­na är lju­sa och rym­li­ga och går­den kom­mer att prydas av gräs­mat­ta och bland an­nat äp­pe­loch pä­ron­träd.

– Det ska ju va­ra fint. På in­ner­går­den har det ock­så plan­te­rats jord­gubbs­plan­tor.

Myc­ket fo­kus på tek­nik

Som mest har ar­be­tar­na på ser­vice­bo­en­det va­rit 25. Mål­sätt­ning­en har va­rit att hål­la tid­ta­bel­len och att va­ra så ef­fek­ti­va som möj­ligt.

– Vi har ock­så för­sökt an­vän­da lo­ka­la fö­re­tag till det mesta, bland an­nat för sop­trans­port och lyft­hjälp. Det är enklast att an­vän­da lo­kal ar­bets­kraft.

Någ­ra ut­ma­ning­ar har det än­då fun­nits.

– Vård­hem­met Bir­git­ta är en så kal­lad H-mo­dell och mo­del­ler­na ut­veck­las stän­digt. De två and­ra bygg­na­der­na var enkla­re, men vi ha­de en del ut­ma­ning­ar med att få tek­ni­ken att rym­mas till ex­em­pel.

Spe­ci­ellt för ser­vice­bo­en­det är att bad­rum­men var fär­di­ga från bör­jan. De an­län­de som sto­ra soc­ker­bi­tar till plat­sen.

– Män­ni­skor har nog va­rit ny­fik­na och und­rat vad vi haft på gång. Vi har stund­vis haft publik då vi job­bat. Hur skil­jer sig det här ser­vice­bo­en­det från and­ra?

– Det är svårt att sä­ga, men i det här ser­vice­bo­en­det är det stort fo­kus på tek­nik. Vi har in­stal­le­rat ett elektro­niskt nyc­kel­skåp som ger per­so­nal och bo­en­de oli­ka rät­tig­he­ter. Berg­vär­me an­vänds i ser­vice­bo­en­det och det är ju li­te an­norlun­da ock­så.

– Över­lag tycker jag att det är ro­ligt att en trå­kig sand­plan där det ti­di­ga­re för­va­rats snö bli­vit uppif­fad, tilläg­ger Niklas Ny­man.

FO­KUS PÅ TRIVSEL. Ut­rym­me­na är sto­ra, lju­sa och han­di­kap­pan­pas­sa­de för bäs­ta möj­li­ga trivsel.

NÖJD ARBETSLEDARE. Niklas Ny­man från Lehto group är nöjd med det slut­li­ga re­sul­ta­tet och ar­be­tet.

SPLITTERNYTT. Ser­vice­bo­en­det i Gam­mel­bo­da i Eke­näs är fär­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.