Upput­sad med tal­ko­kraf­ter

Ef­ter någ­ra tor­ra år kom­mer Eu­ry­di­ke-sta­tyn i Ka­ris snart att åter va­ra i sitt rät­ta ele­ment. Spring­brun­nen ut­an­för det fö­re det­ta stads­hu­set har rus­tats upp på tal­ko och in­vigs med fest­lig­he­ter på tors­dag.

Västra Nyland - - News - AG­NE­TA SJÖBLOM ag­ne­ta.sjoblom@ksf­me­dia.fi

Det he­la bör­ja­de med ett in­lägg i Fa­ce­book-grup­pen Jo­nej, sa Ka­ris­bon. Ro­ger Lönn­berg be­kla­ga­de sig över att Eu­ry­di­ke re­dan för and­ra som­ma­ren i rad såg ut att få stå i torr bas­säng, då an­ord­ning­en var i för då­ligt skick för att fyl­las med vat­ten.

Ken­neth ”Jäxe” Jäkälä hör­de till dem som re­a­ge­ra­de och tog ini­ti­a­tiv till ett tal­ko.

– Jag tänk­te att så pass många fö­re­ta­ga­re mås­te det fin­nas i Ka­ris som är re­do att stäl­la upp att det blir gjort. Det är ju sam­ti­digt li­te re­klam för dem som är med, sä­ger han.

Tal­ko­an­dan på topp

Tal­kot fick ge­nast bred upp­slut­ning. För­u­tom att fö­re­tag och pri­vat­per­so­ner ställt upp med ma­te­ri­al och ar­betsin­sats har tal­ko­fol­ket för­setts med mat och dryck från fle­ra oli­ka håll.

– Vi har fått mun­kar än­da från Ita­li­en, sä­ger Henrik Lillqvist, som är en av tal­ko­del­ta­gar­na.

Un­der ar­be­tets gång har man bland an­nat skyff­lat bort 5 000 ki­lo ma­te­ri­al, ploc­kat på skif­fer­ste­nar som num­re­rats för att läg­gas till­ba­ka i sam­ma ord­ning, spack­lat, gju­tit, drä­ne­rat och för­sett spring­brun­nen med ett eget vat­ten­sy­stem. Som pric­ken över i:et kom­mer Eu­ry­di­ke att ly­sas upp av nya spot­ligh­ter.

Ro­ger Lönn­ber­gär glad och li­te över­ras­kad över hur stor ge­nom­slags­kraft hans Fa­ce­book-in­lägg fick.

– Det är ro­ligt att sa­ken en­ga­ge­rat och jag hop­pas att slut­re­sul­ta­tet ock­så kom­mer att re­spek­te­ras, sä­ger han.

Eu­ry­di­ke-sta­tyn av skulp­tö­ren Karl Gun­nar El­f­gren in­köp­tes av Ka­ris kö­ping i bör­jan av 1950- ta­let. Hon har be­sjung­its av Dick ”Pump­vikins Put­te” Gran­roth, och har stort sym­bol­vär­de för mång­en Ka­ris­bo.

– Man kom­mer ihåg hen­ne från det att man var li­ten kläpp, sä­ger Jäxe Jäkälä.

Att ar­be­ten av det här sla­get görs på tal­ko i stäl­let för att gå via sta­dens kas­sa tycker han är helt okej.

– Bas­säng­en bor­de va­ra i skick gans­ka länge ef­ter det här, och att få va­ra med och ska­pa en li­ten bit lo­kal­histo­ria är gans­ka häf­tigt. Sen vet jag in­te om jag skul­le idas va­ra med och byg­ga ock­så järn­vägs­bron på tal­ko.

Så långt som till någ­ra in­vig­nings­fest­lig­he­ter ha­de man in­te hun­nit tän­ka då tal­kot rul­la­de i gång i mit­ten av maj och lo­kal­ra­di­on gjor­de in­ter­vju.

– När re­por­tern frå­ga­de om det skul­le bli in­vig­ning sva­ra­de Boe (Vid­fält) ”Ab­so­lut!”, så nu ord­nar vi även pro­gram på tal­ko, sä­ger Jäxe Jäkälä.

På in­vig­ning­en tors­da­gen den 31 maj kloc­kan 18 upp­trä­der Ted­dy Gran­roth, Cla­ris­sa Lun­dell, Ti­ka Se­vón Lil­je­gren samt Manskö­ren Ra­se­borg. Sta­dens krö­ga­re bju­der på grill­korv.

FOTO: AG­NE­TA SJÖBLOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.