Mi­ni­s­te­ri­et var­nar för skogs­brän­der

Västra Nyland - - News -

Den ihål­lan­de vär­men och det tor­ra väd­ret har höjt ris­ken för skogs­brän­der i så gott som he­la lan­det. Nu på­min­ner ock­så In­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et om att det är för­bju­det att gö­ra upp eld.

En­ligt In­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et ska man und­vi­ka alla for­mer av öp­pen eld så länge som det tor­ra väd­ret fort­sät­ter. Det har va­rit ex­cep­tio­nellt många ter­räng-, mark-, och skogs­brän­der i maj, upp­ger mi­ni­s­te­ri­et i ett press­med­de­lan­de.

Rädd­nings­ver­kets re­sur­ser har satts på prov på många håll i lan­det i sam­band med åter­kom­man­de ut­ryck­ning­ar och en lång rad skogs­brän­der. Gräns­be­vak­nings­vä­sen­det och För­svars­mak­ten har fått kom­ma till und­sätt­ning fle­ra gång­er, skri­ver In­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et. I vis­sa fall har man va­rit tvung­en att för­li­ta sig på flyg­plan och trak­to­rer då Rädd­nings­ver­kets egen ma­skin­park in­te har räckt till för att släc­ka brän­der­na.

En­ligt Me­te­o­ro­lo­gis­ka in­sti­tu­tets upp­gif­ter kom­mer ris­ken för skogs­brän­der att hö­jas yt­ter­li­ga­re de när­mas­te da­gar­na. Var­ning­en för skogs­brand är i kraft i så gott som he­la lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.