Pro­blem med Vård i hem­met

Västra Nyland - - News -

So­ci­al- och häl­so­vårds­nämn­den i Ra­se­borg har ta­git emot brev an­gå­en­de miss­nö­je med Vård i hem­met i Eke­näs. Bre­vet är rik­tat till so­ci­al- och häl­so­vårds­nämn­dens med­lem­mar och läs­tes upp på ett av de­ras mö­ten i slu­tet av april.

Bre­vet har un­der­teck­nats av per­so­na­len vid Vård i Hem­met i Eke­näs och in­ne­hål­ler pro­blem­ställ­ning­ar. Or­ga­ni­se­ring­en av verk­sam­he­ten ifrå­ga­sätts.

Tf. so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tö­ren och av­del­nings­che­fen för äl­dre­ser­vice har gått ige­nom de upp­räk­na­de frå­ge­ställ­ning­ar­na i bre­vet till­sam­mans med en­hets­che­fen för Vård i Hem­met.

Ären­det upp­fat­tas som en ar­bets­led­nings­frå­ga och dis­kus­sio­ner bör fö­ras mel­lan per­so­na­len och an­sva­ri­ga för verk­sam­he­ten in­om Vård i Hem­met.

I bre­vet tas pro­blem som be­rör om­struk­tu­re­ring­ar an­gå­en­de ar­betsru­ti­ner och ar­bets­bör­da upp.

Ar­bets­gi­va­ren är med­ve­ten om att det finns ut­ma­ning­ar och ar­be­tar kon­ti­nu­er­ligt med att ut­veck­la verk­sam­he­ten.

Vård i Hem­met-per­so­na­len i Eke­näs upp­ma­nar med­lem­mar i nämn­den att föl­ja med de­ras ar­be­te un­der en dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.