Fö­reslås skyd­das

Västra Nyland - - News -

I för­sla­get till den nya de­talj­pla­nen som he­ter Ka­ris cent­rum – Köp­mans­ga­tan fö­reslås 32 fas­tig­he­ter få en skydds­märk­ning.

Bland an­nat föl­jan­de fas­tig­he­ter är med på lis­tan över SR-märk­ta ob­jekt: Vil­la Ha­ga, Fo­kus­hu­set, An­dels­ban­kens hus, Grab­be­går­den, Ka­ris spar­banks­hus, Be­tel­ka­pel­let, Kött­kon­trol­len, Froms hus/Fix­hu­set, En­ströms, Fol­kets hus, Chi­ca­go bad, Ka­ta­ri­na­sko­lan, Gard­bergs hus, Nor­de­a­hu­set, Se­ren­di­pi­ty, en lek­stu­ga som hör till La­by­rin­tens dag­hem.

Bland ar­ki­tek­ter­na bakom ob­jek­ten finns Hil­ding Ekelund, Lars Rej­ström, Erik Lindroos, samt bygg­mäs­ta­re Ar­tur Eklöv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.