Hand­hy­gi­en vik­tigt i vär­men

Västra Nyland - - News -

Syd­spet­sens mil­jö­häl­sa har fått upp­gif­ter om fle­ra fall av miss­tänkt mat­för­gift­ning un­der den se­nas­te vec­kan. Fal­len har kon­cen­tre­rat sig till Hangö, men ing­en kopp­ling till nå­gon viss verk­sam­het el­ler ak­ti­vi­tet har kon­sta­te­rats.

In­te hel­ler har ovan­ligt många läkar­be­sök rap­por­te­rats. An­mäl­ning­ar­na följs upp och epi­de­mi­grup­pen sam­man­trä­der vid be­hov.

Med tan­ke på att det va­rit myc­ket varmt på se­nas­te ti­den vill Syd­spet­sens mil­jö­häl­sa på­min­na om vik­ten av hand­hy­gi­en och rätt för­va­ring av livs­me­del. Tvät­ta hän­der­na åt­minsto­ne ef­ter to­a­lett­be­sök, fö­re mat­lag­ning, mel­lan han­te­ring­en av oli­ka rå­va­ror i kö­ket och fö­re ma­ten. Ta av ring­ar och gnid två­len i hän­der­na åt­minsto­ne i 20 se­kun­ders tid, kom ihåg att tvät­ta ock­så mel­lan fing­rar­na.

Tänk ock­så på kyl­ked­jan för livs­med­len och om du be­hö­ver ky­la ner mat, kon­trol­le­ra att det sker till­räck­ligt ef­fek­tivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.