Sjö­be­vak­ning­en flyt­tar ut på flot­te

Västra Nyland - - News - PAAVO RANTALAINEN

Por­ka­la sjö­be­va­ka­re ska en­ligt pla­ner­na flyt­ta från si­na nu­va­ran­de ut­rym­men på Por­ka­la udd till en de­på­flot­te på vil­ken man byg­ger nya in­kvar­te­ring­s­och verk­sam­hets­ut­rym­men.

Por­ka­la sjö­be­vak­nings­sta­tion fun­ge­rar på ön Mjö­lan­det all­de­les vid spet­sen av Por­ka­la udd. De nu­va­ran­de verk­sam­hets­ut­rym­me­na blev kla­ra 2005. För ett par år se­dan med­de­la­de Fins­ka vi­kens sjö­be­vak­ning att man för­sö­ker hit­ta mind­re och bil­li­ga­re ut­rym­men för att spa­ra på kost­na­der­na.

I lo­ka­ler­na som lig­ger all­de­les vid havs­ban­det finns gott om plats på grund av att gräns- och sjö­be­vak­nings­sko­lan som ti­di­ga­re var i Por­ka­la i sin hel­het har flyt­tat till Åbo.

Fins­ka vi­kens sjö­be­vak­nings kom­men­dör Tom Hanén be­rät­tar att pla­ne­ring­en av de nya ut­rym­me­na har fram­skri­dit. Det är me­ning­en att till Por­ka­la skaf­fa en lik­nan­de ut­rym­mes­lös­ning som i Borgå, det vill sä­ga en rör­lig flot­te på vil­ken alla nöd­vän­di­ga ut­rym­men finns. En­ligt Hanén är det möj­ligt att de­på­flot­ten i Por­ka­la är fär­dig näs­ta år.

Sjö­be­vak­ning­en kom­mer in­te att läm­na Por­ka­la udd. Den nya flot­ten skall en­ligt pla­ner­na pla­ce­ras på stran­den vid den nu­va­ran­de fas­tig­he­ten.

– Por­ka­la är en myc­ket bra och nöd­vän­dig pla­ce­rings­plats. Sta­tio­nen är all­de­les i spet­sen av ud­den och nä­ra havs­far­le­den och rut­ter­na mot öst åt Es­bo­hål­let och sam­ti­digt ock­så mot väst, kon­sta­te­rar Hanén.

Pla­ne­ra­des för ut­bild­ning

Por­ka­la sjö­be­vak­nings­hus är re­la­tivt nytt, en­dast tret­ton år. Ur­sprung­li­gen pla­ne­ra­des bygg­na­den som sjö­be­vak­nings­sta­tion för ut­bild­nings­syf­te. Bygg­na­den är drygt 1 100 kvadrat­me­ter. Hanén kon­sta­te­rar att sjö­be­vak­nings­sta­tio­nen be­hö­ver ett ut­rym­me som är un­ge­fär 300 kvadrat­me­ter stort.

Sta­ten, allt­så Se­nat­fas­tig­he­ter, äger fas­tig­he­ten där sjö­be­vak­nings­sta­tio­nen finns. Bo­la­get tar gängse hy­ra av alla si­na hy­res­gäs­ter va­re sig det är frå­ga om en stat­lig in­rätt­ning el­ler helt ut­om­stå­en­de.

Gräns­be­vak­ning­en skaf­fa­de den förs­ta rör­li­ga de­på­flot­ten till Borgå i fjol. Flot­ten och ut­rym­me­na på den är en­kom pla­ne­ra­de och bygg­da för sjö­be­vak­nings­sta­tio­nens be­hov. Er­fa­ren­he­ter­na från Borgå är en­ligt Hanén myc­ket go­da.

Om sjö­be­vak­nings­sta­tio­nen i Por­ka­la flyt­tar ut på flot­ten blir de nu­va­ran­de ut­rym­me­na tom­ma och Se­nat­fas­tig­he­ter mås­te be­slu­ta vad man gör med dem, om de skall säl­jas el­ler om det finns in­tres­se­ra­de hy­res­gäs­ter.

Hanén på­pe­kar att gräns­be­vak­ning­en un­der se­na­re år har bli­vet tvung­en att spa­ra myc­ket och att av­stå från fas­tig­he­ter är fram­för allt en del av be­spa­ring­ar­na som skall va­ra 28 mil­jo­ner eu­ro.

Då man fun­de­ra­de över att grun­da en Por­ka­la na­tio­nal­park år 2015, ha­de Kyrkslätts kom­mun en idé om att sjö­be­vak­nings­sta­tio­nens fas­tig­het kun­de va­ra ut­bild­nings­cent­rum för par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.