Dom­stol av­slog be­svär mot skjut­ba­na

Västra Nyland - - News - PAAVO RANTALAINEN

Ett pro­jekt som i fle­ra år har för­be­retts av hob­by­skyt­tar i Kyrkslätt har fått ett av­gö­ran­de be­sked av Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len.

Dom­sto­len har av­sla­git de be­svär som gjorts mot mil­jö­till­stån­det för en skjut­ba­na i Get­ber­get. De som an­för­de be­svär hän­vi­sa­de till det bul­ler som ba­nan för­or­sa­kar. De när­mas­te hu­sen lig­ger 350–400 me­ter från den pla­ne­ra­de ba­nan.

Bygg­nads- och mil­jö­nämn­den i Kyrkslätt har be­vil­jat skjut­ba­nan mil­jö­till­stånd för tre år se­dan. In­vå­nar­na i trak­ten över­kla­ga­de be­slu­tet först till Va­sa för­valt­nings­dom­stol och se­dan till Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len.

Nu har bå­da rätts­in­stan­ser­na av­sla­git be­svä­ren, så mil­jö­till­stån­det som be­vil­jats av kom­mu­nen år 2015 är gil­tigt.

Till­stån­det in­ne­hål­ler fle­ra vill­kor, som ex­ak­ta ti­der för när man får skju­ta på ba­nan. Mil­jö­till­stån­det an­sök­tes av Kyrkslätts Skyt­te­för­e­ning. En­ligt för­e­ning­en kom­mer man att an­vän­da ba­ra till ex­em­pel mi­ni­a­tyr­ge­vär vid skjut­ba­nan i Get­ber­get, vil­ket mins­kar bull­ret.

Skjut­ba­ne­pro­jek­tet är stort för för­e­ning­en. För tre år se­dan sa­de för­e­ning­en att en ba­na kos­tar fle­ra hund­ra tu­sen eu­ro och en hall som pla­ne­rats för ett se­na­re ske­de kos­tar 1,5 mil­jo­ner. Ock­så för­e­ning­en Pork­ka­lan Am­pu­jat är med i pro­jek­tet.

I da­gens lä­ge finns det ba­ra en ut­om­hus­ba­na i Kyrkslätt där man kan skju­ta, och den lig­ger på gar­ni­sons­om­rå­det i Obb­näs. Där har ock­så för­e­ning­ar fått öva och ord­na täv­ling­ar.

Skjut­ba­nan i Get­ber­get be­hö­ver yt­ter­li­ga­re ett bygg­lov av kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.